JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ
ควบคุมการสรรหาว่าจ้าง ให้เป็นไปตามแผนงาน และจัดทำสรุปรายงานการสรรหาว่าจ้าง ตรวจสอบรายงานการมาทำงาน พนักงาน ขาด ลา มาสาย จัดทำสรุปการคิดค่าจ้างพนักงานขาย จัดทำสรปุรายงานการทำงานบุคคล/ธุรการ รายวัน ...

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
2 . พนักงานธุรการ
จัดทำรายงานการขาย สต๊อควัสดุเหลือใช้ ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ ดูแลอาคารสถานที่ ดำเนินการด้านสาธารณูปโภค ติดต่อประกันภัย นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล ควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุสำนักงาน ฯลฯ

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
3 . โปรแกรมเมอร์
1.ตรวจสอบ,บำรุงรักษา,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรม 2.ควบคุม และ ตรวจสอบ ระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 3.จัดสรรการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และให้คำแนะนำในการใช้งานแก่ผู้ปฏิบ...

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
4 . เลขานุการบริหาร
1.ติดต่อประสานงานภายใน และ ภายนอก หน่วยงานราชการ 2.จัดทำรายงานการประชุม บันทึกการประชุม พิมพ์เอกสาร จดหมายต่างๆ ตามที่มอบหมาย 3.ติดตามงานของกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งเสนอข้อมูล 4.จัดการเรื่องนัดหมา...

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 ก.ย. 62
5 . พนักงานประสานงาน,วางแผน,โรงงาน
1.สรุปปงานระหว่างผลิต 2.จัดทำใบสั่งผลิต,ใบสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิต และจัดทำไปจ้างผลิต 3.จัดทำบันทึกรายงานการผลิตประจำวัน 4.จัดทำรายงานควาวมเคลื่อนไหวการผลิต,ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายเรื่องการผ...

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 ก.ย. 62
6 . หัวหน้าแผนกธุรการขาย
รับโทรศัพท์ลูกค้าให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขาย ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและพนักงานขาย จัดทำข้อมูลสถิติการขายสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลการขายของฝ่ายและการตลาด งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
7 . หัวหน้าหน่วยผลิต
- รับแผนงานการผลิตเพื่อทำการผลิตและควบคุมให้ได้ตามแผนงาน โดยการควบคุม คน และเครื่องจักรให้ได้ประสิทธิและคุณภาพ - ติดตามประเมินผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่วางไว้

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
8 . วิศวกรอุตสาหการ
ดำเนินการด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยการวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุง และกำหนดข้อกำหนดต่าง ๆ ของผลิตฑ์ทั้งทางด้านการผลิต ด้านส่วนสนับสนุนการผลิต ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีมาตรฐานต...

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์
- ออกแบบผลิตภัณฑ์, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย -ออกแบบ, คิดงาน Concept ใหม่ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าสนใจของลูกค้า -บริหารงานและเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ต...

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
10 . พนักงานแม่พิมพ์
- ปฏิบัติงานด้านแม่พิมพ์ จิ๊ก -ฟิกเจอร์ โดยการสร้าง - ซ่อม แม่พิมพ์ จิ๊ก-ฟิกเจอร์ และอุปกรณ์ให้พร้อมผลิตสินค้า ให้ได้ตามข้อกำหนด

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
11 . หัวหน้าหน่วยสโตร์วัตถุดิบ
ควบคุมดูแลหน่วยสโตร์วัตถุดิบ ควบคุมในการรับ-จ่าย-จัดเก็บ ดูแลให้พร้อมใช้งานเสมอ

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
12 . พนักงานบุคคล(สรรหา)
รับผิดชอบงานด้านการสรรหาว่าจ้าง เพื่อให้ได้บุคลากรให้มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ,ปฐมนิเทศพนักงานใหม่

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
13 . พนักงานขายผลิตภัณฑ์ (RINNAI)
ปฎิบัติงานขาย โดยการออกตลาดทำการขายกับร้านค้าในเขตที่รับผิดชอบ เสนอการขายสินค้าและเก็บบัญชีที่เกิดจาการขาย ตลอดทั้งให้บริการหลังการขาย เพื่อให้เป็นตามเป้าหมาย

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
14 . ช่างเขียนแบบ
เขียนแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยรับโครงการ ศึกษาข้อมูล IDEA SKETCH SKETCH DESIGN DEVELOPMENT ทำหุ่นจำลองแบบงานสำเร็จ ต้นฉบับ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และมีรูปแบบที่สวยงาม ทันสมัย ...

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 ก.ย. 62
15 . พนักงานช่างเทคนิค
- เป็นผู้ช่วยวิศวกร ด้านการรวบรวม ศึกษา - จัดทำข้อมูล ทางด้านผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร และจัดหาจัดสร้าง งานโครงสร้าง อุปกรณ์ เครื่องจักร - รวมถึงการติดตั้ง เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับป...

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ