JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิคการผลิต
รับผิดชอบงานด้านเทคนิคการผลิตในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ และงานเทคนิคทางวิศวกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนดและติดต่อประสานงานในปัญหาที่เกิดขึ้นกับส่วนอื่น

บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์ (1988) จำกัด
เงินเดือน 14,000 บาท ขึ้นไป
14 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ
ควบคุม ดูแล และประสานงานกิจกรรมทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์ (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ
ดูแลการปฏิบัติงานของส่วนฯให้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของฝ่ายและบริษัทฯ ตลอดจนบริหาร ทรัพยากรและกาลังการผลิตให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากสูงสุด

บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์ (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
4 . วิศวกรไฟฟ้า
บริหารการจัดโหลดไฟฟ้าให้มีความสมดุลและความปลอดภัย

บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์ (1988) จำกัด
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป
14 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง
ควบคุมดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกชนิดทุกเครื่องในโรงงานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ได้รับการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อป้องกันการเสียหาย เครื่องจักรที่ชำรุดได้รับการซ่อมแซมและปรับปรุงอย่า...

บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์ (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
6 . ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพ ด่วนมาก
รับผิดชอบคุณภาพสินค้าทั้งหมดของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของส่วนให้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนบริหารทรัพยากรและกำลังการผลิตให้เกิ...

บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์ (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
7 . ผู้จัดการโรงงาน
รับผิดชอบในการบริหารงานโรงงานทั้งหมดให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ โดยได้กระจายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบไปยังหัวหน้าแผนกต่าง ๆ รวมทั้งพนักงานในแต่ละแผนกตลอดจนวางแนวทางการจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็...

บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์ (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
8 . QMR ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ
1.กำกับดูแลระบบบริหารงาน ISO/IATF16949 ทั้งระบบ

บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์ (1988) จำกัด
เงินเดือน 35,000-50,000
13 มิ.ย. 62
9 . ผู้จัดการส่วนวางแผนการผลิต
ควบคุมดูแลงานการวางแผนการผลิต, วิเคราะห์ยอดสั่งผลิต ตลอดจนถึงร่วมประชุมปัญหางานต่าง ๆ

บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์ (1988) จำกัด
เงินเดือน 25,000-40,000
12 มิ.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ