JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (VT THAI)
- ทำหน้าที่ประสานงานกับทุกฝ่ายในบริษัท วีทีไทยกรุ๊ป จำกัด - จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าไปดูผลิตภัณฑ์ของบริษัท...

บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด และ บริษัท อุตสาหกรรมคลองสวนการฝ้าย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ-ต่างประเทศ
1.ติดต่อประสานงานกับภายในและภายนอกองค์กร 2.ติดต่อเพื่อทำการขอและต่อรองราคากับผู้ขายในประเทศและต่างประเทศ และประสานจนจบกระบวนการขอและต่อรองราคา 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำ...

บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด และ บริษัท อุตสาหกรรมคลองสวนการฝ้าย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
3 . ช่างทั่วไป(ช่างไฟฟ้า/ช่างเครื่อง/ช่างกล/ช่างเชื่อม)
ช่างไฟฟ้า - ดูแลระบบ - ดูแลความสะอาดตู้ MDB ทั้งหมด - ดูแลลิฟต์ขึ้น-ลงตรงแผนกเครื่องรีดและแผนกOEให้พร้อมใช้งาน - อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ช่างกลโรงงาน - ดูแลควบคุมเครื่องจักรและรั...

บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด และ บริษัท อุตสาหกรรมคลองสวนการฝ้าย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส/เจ้าหน้าที่บัญชี
1.รับผิดชอบงานบัญชีทั้งหมด 2.ตรวจสอบ ติดตาม เอกสารรับ-จ่ายและการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามนโยบายการบัญชีของบริษัท 3.ตรวจสอบ ติดตามสถานะลูกหนี้และเจ้าหนี้ 4.จัดทำงบการเงินประจำเดือน 5.วางแผนระบบการทำ...

บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด และ บริษัท อุตสาหกรรมคลองสวนการฝ้าย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
5 . วิศวกรไฟฟ้า
1.ควบคุม บำรุงรักษา ให้เป็นไปตามเวลาและตามเงื่อนไขการใช้งาน 2.วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรและวิธีการแก้ไข 3.จัดทำรายงานตรวจเช็คเครื่องจักรประจำเดือน 4.รายงานและจัดทำรายงานปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟ...

บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด และ บริษัท อุตสาหกรรมคลองสวนการฝ้าย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ