JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger)
- ขับรถรับ-ส่งเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
23 ก.ค. 62
2 . โฟร์แมน (เครื่องกล)
- อ่านแบบได้ - ซ่อมแซมเครื่องจักรทั่วไป - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- จัดทำวิธีการตรวจสอบ(Audit Program), ตรวจสอบขั้นต้น - ตรวจสอบกระบวนการปฎิบัติงานภายในองค์กรทั้งหมด - ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบระบบบัญชีและการเงิน - ตรวจสอบโครงการก่่อสร้างของสร้างของบริษัท - อื่นๆที่...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
4 . ช่างไฟฟ้า
- ตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงาน - ติดตั้งระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆทางด้านระบบไฟฟ้า - ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือช่างที่ใช้ในก...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
5 . Chinese Language รับสมัครด่วน !
-Tasks and is responsible for the operations Secretary, according to plans. -Activities concerning the appointment of the Executive meetings of the export receipts books. -Interpreter Translations i...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน negotiable
23 ก.ค. 62
6 . หัวหน้าสารสนเทศ
- วิเคราะห์ วางแผนการติดตั้ง ดูแลรักษาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้มีความปลอดภัยตามนโยบายบริษัท - ดูแลและบริหารจัดการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ให้คำแนะนำรวมทั้งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาต่างๆทั...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
7 . ผู้จัดการแผนกบุคคล
- วางแผน และมอบหมายกระจายงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของแผนก - จัดทำแผนงาน และติดตามการสรรหาคัดเลือกบุคลากร - ควบคุมกระบวนการสรรหาและคัดเลือก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ - ดูแล...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
8 . วิศวกรสำนักงาน (ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ )
1. รวบรวม, ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารประกอบสัญญา (ข้อกำหนด, รายละเอียดและรายการประกอบแบบก่อสร้าง) 2. ศึกษารายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ รายการประกอบแบบ ขอบเขตการทำงานตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญ...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
9 . จป.วิชาชีพ อ.ปลวกแดง จ.ระยองรับสมัครด่วน !
- จัดทำรายละเอียดของแผนงานด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย - สำรวจ วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการทำงานของฝ่ายงานต่างๆ และนำเสนอมาตรการความปลอดภัย หรือแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
10 . วิศวกรโครงการ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ดูแล บริหารงานก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามแผน - ควบคุม ดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้ปฎิบัติงานเสร็จสิ้นตามแผนที่วางไว้

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ก.ค. 62
11 . เลขานุการติดตามผู้บริหาร (CEO)รับสมัครด่วน !
- ดูแลตารางนัดหมายต่าง ๆ ของการประชุมผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนัดหมายการประชุมต่าง ๆ - จดบันทึกการประชุม, จัดทำรายงานการประชุม, จัดเตรียมเอกสาร - Screen เอกสารที่จะใ...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
12 . วิศวกรเครื่องกล / วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรเครื่องกล 1.จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล 2.ควบคุมงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลของโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3.ออกแบบ ถอดแบบ และพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรกลให้สามารถทำงานได้อย่างมีป...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน N/A
23 ก.ค. 62
13 . โฟร์แมน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ควบคุมงาน/ ตรวจสอบหน้างาน - ประสานงานกับผู้รับเหมา

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ก.ค. 62
14 . วิศวกรเขียนแบบเครื่องกล
- รับผิดชอบงานด้านการออกแบบ/เขียนแบบ(เครื่องกล เช่น รถเอนกประสงค์, เครื่องจักรต่างๆ )

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ(โยธา)
- เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบความถูกต้องของงาน และปรับแก้ให้ถูกต้อง - แก้ไขปัญหาด้านแบบก่อสร้าง - ดูแลและแก้ไขปัญหางานแบบหน้างาน

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
16 . วิศวกรสำนักงาน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
1. รวบรวม, ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารประกอบสัญญา (ข้อกำหนด, รายละเอียดและรายการประกอบแบบก่อสร้าง) 2. ศึกษารายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ รายการประกอบแบบ ขอบเขตการทำงานตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญ...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
17 . พนักงานเขียนแบบไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการออกแบบ/ เขียนแบบวงจรไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ - เขียน Shop Drawing งานระบบตามแบบร่างและเอกสารอื่นๆ ที่ประกอบ การเขียนแบบที่วิศวกร กำหนด - ตรวจส...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
18 . ช่างเชื่อม
- ปฏิบัติงานช่างทั่วไป งานเชื่อม งานผลิต-ติดตั้ง - เชื่อมอาร์กอน - เชื่อมไฟฟ้า - CO2

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
23 ก.ค. 62
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ