JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Tecnical Support Engineer
1. กำหนดกลยุทธและจัดทำแผนการตลาดสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2. ติดต่อเข้าพบลูกค้าเพื่อ Present Product ให้เป็นที่รู้จัก 3. ศึกษาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และให้ความรู้ต่างๆ ของสินค้า แก่ฝ่ายขาย และ ลูก...

บริษัท แก๊สสเตชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.พ. 62
2 . พนักงานคลังสินค้า
1. รับ-จ่ายสินค้า และบริหารพื้นที่คลังสินค้าที่รับผิดชอบ 2. จัดทำเอกสารใบรับเข้าสินค้า- จ่ายสินค้าออก ด้วยระบบโปรแกรม Formula 3. รับผิดชอบการตรวจรับสินค้า เบิก-จ่าย สินค้าและวัสดุอุปกรณ์ 4. ตรวจนั...

บริษัท แก๊สสเตชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.พ. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ