JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการอาคารรับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบงานตกแต่งก่อสร้าง (Autocad) 2. คิดราคางานก่อสร้างได้ 3. ประสานงานผู้รับเหมาและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ 4. เดินทางต่างจังหวัด เพื่อตรวจสอบและควบคุมงานตกแต่ง

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงรับสมัครด่วน !
- ช่วยหน่วยงานต่างๆ ในการระบุ ประเมิน จัดการความเสี่ยง และติดตามการบริหารความเสี่ยง - จัดเตรียม วิเคราะห์ รายงานการบริหารความเสี่ยงต่างๆ เช่น ทะเบียนความเสี่ยง ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRIs) - จัดทำส...

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
- สามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ได้ - สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน - ประสานงานและประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
19 เม.ย. 62
4 . วิทยากร ฝ่ายฝึกอบรมตัวแทน รับสมัครด่วน !
เป็นวิทยากรหลักสูตรด้านหลักทรัพย์ (IC License) เป็นวิทยากรหลักสูตรด้านผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการเก็บข้อมูลผลผลิตภายหลังการอบรม

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 เม.ย. 62
5 . พนักงานธุรกิจตะกาฟุลรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทฯ สามารถเดินทางในพื้นที่กรุงเทพฯและเดินทางไปต่างจังหวัด เพื่อปฏิบัติงานตะกาฟุลได้ เข้าใจขนมธรรมเนียมประเพณีปกฺบัติของชาวมุสลิมโดยจะต้องพัฒนาตนเองเป็นผู...

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
19 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ