เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้พิจารณารับประกันรับสมัครด่วน !
- พิจารณาเคส (ใบคำขอ) ที่มีปัญหาสุขภาพ ทั้งรายสามัญ / กลุ่ม - พิจารณากรมธรรม์ต่ออายุที่มีปัญหาสุขภาพ / ประวัติก่อนทำประกัน(สินไหม) - ตอบคำถามในประเด็นสุขภาพให้กับฝ่ายขายให้เข้าใจได้

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
- สามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ได้ - สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน - ประสานงานและประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
18 ม.ค. 62
3 . Assistant Vice President - Legalรับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานด้านกฎหมาย และประสานกับองค์กรด้านประกันภัยที่เกี่ยวข้อง 2. ให้ความเห็นและข้อแนะนำ ด้านกฎหมายกับผู้บริหาร 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินการทาง...

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 ม.ค. 62
4 . วิทยากร ฝ่ายฝึกอบรมตัวแทน รับสมัครด่วน !
เป็นวิทยากรหลักสูตรด้านหลักทรัพย์ (IC License) เป็นวิทยากรหลักสูตรด้านผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการเก็บข้อมูลผลผลิตภายหลังการอบรม

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 ม.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Staff)รับสมัครด่วน !
- รวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับปรุงข้อมูลด้านกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน - ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ปปง. และติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข...

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ม.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ