JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การเงิน อาวุโส / หัวหน้าฝ่ายการเงิน รับสมัครด่วน !
กำหนดนโยบาย วางแผน พยากรณ์ บริหาร และ ควบคุมด้านการเงินใหมีประสิทธิภาพตามงบประมาณและแผนธุรกิจขององค์กร จัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนทั้งระยะสั้น ระยะยาว เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจทั้งปัจจุบันและอนาคต บริ...

บริษัท พลังงานไทยผาสุก จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และการตกลง
19 เม.ย. 62
2 . สมุห์บัญชี / หัวหน้าแผนกบัญชี และ เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
ปิดงบการเงินประจำเดือน / ปี ตรวจสอบการบันทึกบัญชีต่างๆ นำส่งภาษีและรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สำหร...

บริษัท พลังงานไทยผาสุก จำกัด
สมุห์บัญชี 1 อัตรา ประจำ กทม. เจ้าหน้าที่ 4 อัตรา ประจำ นราธิวาส
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ