JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต (ปทุมธานี)
-จัดทำเอกสารการขอโอนวัตถุดิบ,อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิตตามแผนการผลิตที่วางไว้ -จัดทำเอกสารการคืนวัตถุดิบให้คลังสินค้า หลังการผลิตเสร็จจัดทำเอกสารการนำส่งสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิต...

บริษัท ชบาบางกอก จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
2 . Warehouse Supervisor FG (ปทุมธานี)
-วางแผนจัดสรรกำลังคนในส่วนงานคลังสินค้า-จัดส่งให้มีประสิทธิภาพ, ตรวจสอบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่างภายในหน่วยงาน -วางแผนจัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าทั้งคลังภายในและคลังสินค้าภายนอก -วาง...

บริษัท ชบาบางกอก จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
3 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ(ปทุมธานี)
-ขับรถยกสินค้าเข้าเก็บชั้นเก็บสินค้า และ โหลดสินค้า -ตรวจสอบ ดูแล รักษารถยกทุกวัน -เช็คงานตรวจสอบสินค้าได้ -รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ดูแลรักษาเครื่องยนต์ได้ -ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้าน s...

บริษัท ชบาบางกอก จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
4 . พนักงานออกแบบ (ปทุมธานี)
- ทำสื่อโฆษณาต่างๆ - ทำป้ายประกาศ - ออกแบบป้ายต่างๆ - ถอดแบบ,อ่านแบบ,เขียนแบบ Auto CAD (2D,3D) - ใช้โปรแกรม Sketch UP - ใช้โปรแกรม Photo Shop ได้ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชบาบางกอก จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
5 . QMS. Supervisor (ปฎิบัติงานที่ จ.ปทุมธานี)
-ดูแลและจัดทำระบบคุณภาพและเอกสารต่างๆ ที่เกียวข้องกับระบบคุณภาพของบริษัทฯ เช่น GMP,HACCP,ISO9001,FSSC ฯลฯ ให้ครอบคลุมข้อกำหนดที่ขอการรับรอง -รับผิดชอบรักษาข้อมูลเอกสารระบบคุณภาพทุกฉบับ โดยต้องจัดเก็บ...

บริษัท ชบาบางกอก จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
6 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (ซ่อมบำรุงเครื่องจักร) ปทุมธานี
-วางแผนและจัดทำเอกสารการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน PM -ดูแลตรวจสอบงานระบบไฟฟ้าทั้งโรงงานได้ -สามารถควบคุมงานไฟฟ้าและลงมือปฏิบัติได้ด้วย -สามารถใช้โปรแกรม PLC,Auto Cad ได้ -ดูแลงานซ่อมบำรุงเค...

บริษัท ชบาบางกอก จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
7 . หัวหน้างาน (Packing) ปทุมธานี
-กำหนดแผน ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ทำเอกสารสรุปให้ผู้บังคับบัญชา -ดูแลรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -ดูแลรับผิดชอบผู้อยู่ได้บังคับบัญ...

บริษัท ชบาบางกอก จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
8 . ผู้จัดการแผนก Seamer (สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ.ปทุมธานี)รับสมัครด่วน !
1. มีประสบการณ์งานด้านโรงอาหารผลิตอาหาร 5 ปีขึ้นไป 2. มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ เช่น GMP, HACCP,ISO 9001,HALAL,FSSC 22000 เป็นต้น 3. มีภาวะการเป็นผู้นำและกล้าตัดสินใจในการบริหารงาน และมีความรู้ด้านการ...

บริษัท ชบาบางกอก จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ