JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Procurement Supervisor
• Responsible for establishing and managing procedure and process in all aspects of procurement workflow; sourcing, negotiating, supplier selecting, issuing purchase order and reporting. • Reduce and...

Do Day Dream Public Company Limited
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
26 มิ.ย. 62
2 . Logistics Officer
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก - ตรวจสอบรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลัง - การจัดเก็บและการเคลื่อนย้ายสินค้าสำเร็จรูป - การว่างซ้อนสินค้า ตามป้ายบ่งชี้ - ทำความเข้าใจเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภ...

Do Day Dream Public Company Limited
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
3 . R&D Process Development (Rojana Ayutthaya & Keha Romklao)
1.วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต และหาแนวทางการแก้ไขได้ 2.ชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบถึงจุดเสี่ยง และรู้จักวิธีการป้องกันการเกิดปัญหาเดิมซ้ำ 3.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัญห...

Do Day Dream Public Company Limited
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
26 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Regulatory Affairs Officer)
-ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ จดแจ้งเครื่องสำอาง -ขึ้นทะเบียนหนังสือรับรองการขาย -ตรวจสอบคำโฆษณาบนฉลาก Artwork ทุกผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด -ดำเนินการส่งขอความเห็นคำเคลมบนฉลาก และโฆษณา ให้ทางกล...

Do Day Dream Public Company Limited
26 มิ.ย. 62
5 . Finance Officer
- บริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ ตาม Statement ของบริษัทฯ และเสนอแผนการใช้เงินของบริษัทฯ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รวมถึงการวางแผนหรือ Forecast Cash Flow ของบริษัทฯ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา - คว...

Do Day Dream Public Company Limited
26 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ