JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . รองหัวหน้าหน่วยผลิตชิ้นส่วน
1.จัดทำแผนงานประจำปีของหน่วยงานและบริหารงานให้เป็นไปตามแผน 2.วางแผนอัตรากำลังคนเพื่อรองรับการผลิต 3.ควบคุมของเสียและงาน Claim จากลูกค้าไม่ให้เกินเป้าหมายที่กำหนด 4.ควบคุมดูและรักษาผลิตภัณฑ์ที่ทำการ...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์
1.Scanning Prepare 2.Make up surface data 3.ทดลองประกอบหรือร่วมทดลอง ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับออกแบบ

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
3 . รองหัวหน้าส่วนฝ่ายงานผลิตชิ้นส่วน
1.ควบคุมการผลิตชิ้นส่วนงานขึ้นรูป,งานตัด,พับ,เจาะ,เชื่อม 2.จัดทำ Action Plan ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท 3.ควบคุมการใช้ปัจจัยการผลิตทั้ง 4 M ไม่เกินเป้าหมายที่กำหนด 4.บริหารงานการผลิตของหน่วยงานให้ได้ตา...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
4 . วิศวกรจัดซื้อ (ต่างประเทศ)
1. จัดหาข้อมูลประเมินผู้จำหน่ายวัตถุดิบเพื่อการผลิตทั้งหมด เพื่อดำเนินการเจรจาต่อรองวิเคราะห์ Specification , Cost Break Down , Tooling เพื่อสรุปราคาและคัดเลือกผู้จำหน่ายที่เหมาะสมนำเสนอผู้บริหารเพื่อ...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายขาย (โชว์รูมรถยนต์)
1. บริหารงานฝ่ายขายในโชว์รูม หากลยุทธ์แนวทางการขาย , ช่องทางการขายต่างๆ 2. จัดแคมเปญ ดูแลปิดงบการขาย 3. ดูแลความเรียบร้อยโชว์รูม

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
1.ดูแลเรื่อง ระเบียบวินัยของพนักงาน งานด้านประชาสัมพันธ์ 2.กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับบริษัท

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1.จัดทำข้อมูลเพื่อการปิดงบให้ทันตามกำหนด 2.จัดทำข้อมูลเพื่อการ Present พร้อมวิเคราะห์สาเหตุ 3.จัดทำรายได้ตามการผลิต พร้อมวิเคราะห์ความผิดปกติ 4.ตรวจสอบ Aging Job และรายงานผลทุกเดือน 5.Update std....

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่วางแผน และควบคุมกลยุทธ์องค์กร
1.วิเคราะห์ และจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อกำหนดและใช้เป็นแผนกลยุทธ์ในการบริหาร 2.ประสาน และจัดให้มีการประชุม ผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์ให้สมบูรณ์ 3.วัด และประเมินผลแผ...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
9 . หัวหน้าส่วนวางแผน และ ติดตามควบคุมกลยุทธ์องค์กร
1.วิเคราะห์ และจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อกำหนดและใช้เป็นแผนกลยุทธ์ในการบริหาร 2.ประสาน และจัดให้มีการประชุม ผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์ให้สมบูรณ์ 3.วัด และประเมินผลแผ...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
10 . เลขานุการผู้บริหาร
1.รับผิดชอบติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.ดูแลตารางงานของผู้บริหารและติดต่อประสานงานนัดหมายระหว่างผู้บริหารและฝ่ายอื่นๆ 3.จัดเตรียมเอกสารเสนออนุมัติ และงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุกา...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
11 . พนักงานขายรถมินิบัส
1.นำเสนอแผนการขายในการออกพบลูกค้ารายสัปดาห์และรายเดือน 2.มีทักษะการจูงใจในการเสนอขายสินค้าและปิดการขายเพื่อให้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3.จัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่พร้อมทั้ง Update ข้อมูลให้เ...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000 ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น
17 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร
1.จัดทำงบประมาณดำเนินการประจำปี ระหว่างปีและโครงการใหม่ 2.จัดทำงบรายจ่ายลงทุน งบโครงการสนับสนุนแผนกลยุทธ์ประจำปีรายไตรมาส และเพิ่มระหว่างปี 3.ตรวจสอบ ควบคุมและรายงานผลการใช้งบประมาณดำเนินการงบรายจ่า...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
13 . วิศวกร New Model
1.ทบทวนความสามรถขององค์กร เทียบกับข้อกำหนดของงานโครงการใหม่ เพื่อพิจารณาความสามารถก่อนรับงานใหม่ 2.จัดทำประมาณการราคาต้นทุนด้านโรงงาน 3.กำหนด Process การขึ้นรูป Mat'l Spec และ Machine Spec สำหรับงาน...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ / วิศวกรระบบคุณภาพ
1.ควบคุมเอกสารของระบบมาตรฐานคุณภาพ 2.จัดทำแผนการตรวจติดตามภายในประจำปี 3.กำหนดการตรวจติดตามภายใน 4.ติดตามผลการ Audit 5.ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพกับแผนกต่างๆ 6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รั...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000
17 ก.ค. 62
16 . นิติกร
1.ดูแลการจดทะเบียนงานด้านพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2.งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร 3.งานด้านขนส่ง กรมการขนส่งทางบก 4.การขออนุมัติรุ่นรหัสรถยนต์และแชสซีส์ต...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
17 . Sales Engineer
1.จัดหาและรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อดำเนินการเสนอราคาให้กับลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด 2.งานขายชิ้นส่วน (OEM) , แม่พิมพ์ (DIE) และอุปกรณ์การผลิต (JIG) และการบริการ เช...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
18 . พนักงานขาย ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ปฏฺิบัติงานที่สำนักงานวิภาวดี )
1. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. จัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ 3. ติดตามลูกค้าและคอยช่วยเหลือ แก้ปัญหาต่างๆ ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 4. ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้ไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท/เดือน
17 ก.ค. 62
19 . พนักงานขับรถส่วนกลาง/พนักงานขับรถผู้บริหาร
1. ขับรถรับส่งผู้บริหารเดินทางไป-กลับบริษัท 2. ขับรถพาผู้บริหารไปติดต่องานหรือพบลูกค้า ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด 3. ดูแลบำรุงรักษารถ

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ