JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.ปฎิบัติงานด้านการเงิน 2.จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการรับ-จ่าย 3.เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน 4.จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5.ติดต่อประสานงานกับธนาคารและผู้เกี่ยวข้อง 6.ปฏิบัต...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมี
1. วิเคราะห์ ทดสอบ รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ 2. พัฒนาวิธี/ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ (Method Validation) 2. จัดทำแผนการควบคุมคุณภาพการทดสอบให้มีสอดคล้องกับข้อกำหนด 3. เตรียม จัดห...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.รับเอกสารใบขอซื้อ ตรวจสอบราคา ประวัติการซื้อ ( สรุปการขอซื้อแต่ละเดือน,ไตรมาส) 2.สรุปเปรียบเทียบราคา เก็บข้อมูลราคาไว้เป็นประวัติซื้อ 3.เปิดใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง PO นำส่งเอกสารใบสั่งซื้อให้ฝ่ายบัญช...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1.ควบคุมดูแล ดำเนินงานรับเข้า-เบิกจ่ายและจัดเก็บสินค้าภายในคลังทุกคลังให้มีความถูกต้อง 2.บริหารการจัดส่งสินค้าตามกำหนดวันเวลาที่ลูกค้ากำหนด รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน 3.ตรวจส...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
5 . ผู้จัดการส่วนงานประสานงานขาย
- บริหารจัดการงานของส่วนงานประสานงานขายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การออกใบเสนอราคา , ใบสั่งขาย , สัญญาซื้อขาย ใบเปิดผลิต, การจองรถส่งสินค้า , การดำเนินเรื่องเคลมสินค้า - บริหารจัดการการทำงานขอ...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 28,000-32,000
19 มิ.ย. 62
6 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (อาหารเสริม)
1.ควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามตามแผนงาน และปริมาณงานได้ตามเป้าหมายตามกำหนด 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพและมีความปลอดภัย 3.ควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษา...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000 บาท
19 มิ.ย. 62
7 . ผู้จัดการบัญชี
- ปรับปรุง พัฒนา วางแผนงานบัญชีทั้งระบบ - ควบคุม-จัดทำบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ใบสำคัญ รับ-จ่าย - ดูแลจัดการการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ - ตรวจสอบ กระทบยอดบัญชีต่างๆและเก็...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 37,000-42,000
19 มิ.ย. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุง
มีประสบการณ์ระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
9 . หัวหน้าแผนกบัญชี
1.ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่าย วัตถุดิบ,สินค้าสำเร็จรูป,สิ้นเปลือง 2.จัดทำสรุปสต๊อกสิ้นเดือน 3.ดูแลการเช้คสต๊อกประจำเดือน 4.ประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งในโรงงานและสำนักงาน 5.ควบคุมการดูแลการบันทึกบัญชี ...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-28,000
19 มิ.ย. 62
10 . ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง
1.ดูแล ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการวิจัยพัฒนา และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 2.คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความต้องการของลูกค้า และบริษัท 3.ตรวจเช็คสต๊อควัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแต่ละครั้ง 4.จัดทำระบบเ...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ