JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้า
-ถอดแบบ วิเคราะห์ประมาณการต้นทุน แต่ละโครงการได้ - วางแผนงานโครงการให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ - กำหนดและจัดทำแผนการปฏิบัคิงานก่อนเร่ิมดำเนินงาน -กำหนดกลยุทธ์วางแผนจัดสรรกำลังคน กำหนดวิธีกา...

บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
2 . กฏหมายรับสมัครด่วน !
- งานนิติกรรมสัญญา - ติดต่อประสานงานราชการที่เกี่ยวข้อง -งานดดีความและติดตามความคืบหน้า - ดูแลเรื่องประกันภัยต่าง ๆ ของบริษัทฯ - อัตราการทำงาน สรุปเวลาทำงานของพนักงให้ครรบะ้วน -อื่น ๆ ที่เกี่...

บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ