เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ใบกำกับภาษ๊) จ.กาญจนบุรี
- ปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายประจำเดือน - ปรับปรุงค่าใช้จ่ายประจำเดือน

YONGGROUP Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
15 พ.ย. 61
2 . ผู้จัดการฝ่ายขาย (กาญจนบุรี)
- Financial Impact การบริหารงานขาย - Operation การบริหารสินค้าคงคลัง,Store Standard - People การบริหารอัตรากำลังคน - Customer การบริหารลูกค้า

YONGGROUP Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท
15 พ.ย. 61
3 . เจ้าหน้าที่ขนส่ง (กาญจนบุรี,บางเลน)รับสมัครด่วน !
- ดูแลการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - ประสานงานบริษัทประกันภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุ - การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน KPI - กำกับดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานอื่นๆตาม...

YONGGROUP Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
4 . วิศวกรโยธา/โบว์เคาท์ (บางเลน)
- รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง,ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดของแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างให้เ...

YONGGROUP Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
5 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า สาขาชลบุรี รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบสภาพ , จำนวนและพื้นที่จัดเก็บของผลิตภัณฑ์ - จัดเตรียม และส่งมอบสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน - วางแผนการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในโรงงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

YONGGROUP Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (สาขาบางเลน) รับสมัครด่วน !
- ทำชุดจ่าย/ ภงด.3,53 ยื่นภพ.20 ทางอินเตอร์เน็ต - รับวางบิล - ตั้งหนี้ในระบบ AX - ทำจ่าย - เก็บเอกสารเจ้าหนี้

YONGGROUP Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(สาขากาญจนบุรี)
จัดซื้อ, เปรียบเทียบราคาสินค้า วัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน เพื่อมาจำหน่าย ,ติดต่อประสานงานผู้แทนขาย

YONGGROUP Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-20,000
15 พ.ย. 61
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี(การเงิน) สาขาชลบุรีรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน โดยควบคุม ดูแล การรับและการเบิกจ่ายเงิน ของบริษัทฯ - ทำเช็คจ่ายเจ้าหนี้และในส่วนของค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ - บันทึกค่าใช้จ่ายเงินสดย่อย,สรุปเงินสดย่อยรายวัน - บันทึ...

YONGGROUP Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
9 . ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน สาขาชลบุรี ,สาขากาญจนบุรี ด่วน!!
- ดูแลระบบบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาในเครือ - สามารถวิเคราะห์งบและปิดงบบัญชีได้ และรายงานงบต่อผู้บริหารบริษัท - ตรวจสอบบัญชีเพื่อการควบคุมภายใน นำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี - วางแผน วิเครา...

YONGGROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
15 พ.ย. 61
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (สาขาบางเลน) รับสมัครด่วน !
- รับเงินสดและเช็คนำฝาก, กระทบยอดรายได้กับ ภพ.30 กระทบยอดลูกหนี้การค้า - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง - งานเอกสารบัญชีอื่น ๆ

YONGGROUP Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
15 พ.ย. 61
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ