JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรเครื่องจักร (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- วางแผนดูแลเครื่องจักร ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ปรับปรุงเครื่องจักร บริหารจัดการอะไหล่เครื่องจักร และงานที่ได้รับมอบหมาย

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
2 อัตรา
23 ส.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่าย Logistic & คลังสินค้า FG (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
-รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา -บริหารงานจัดการ วางแผนการผลิต และวางแผนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต -ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการสั้งซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
23 ส.ค. 62
3 . หัวหน้าฝ่ายผลิต/Line Leader/Process Leader (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- รับแผนผลิต ควบคุมและตรวจเช็คเครื่องจักร อัตรากำลังคน และกระบวนการผลิต - ควบคุมและตรวจสอบแบบก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม Spec และมาตรฐาน - ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของพนักงานผลิตให้ทำงานได้ตรงตามแผน - พั...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
4 . ผจก.ฝ่าย/หน.แผนกบุคคล (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา - กำหนดแผนงานในการบริหารงานบุคคล งานสรรหา, การพัฒนาบุคลากร, งานแรงงานสัมพันธ์, งานธุรการ, งานด้านความปลอดภัย และงานระบบ ISO - พัฒนาระบบการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภา...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต ประจำจังหวัดบุรีรัมย์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานเอกสารแะลรายงานการผลิต - บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกระบวนการผลิตลงระบบ ERP - ลงหน้างานเพื่อติดตามงานในฝ่ายผลิต - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
3 อัตรา
23 ส.ค. 62
6 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า/จนท.คลังสินค้า (ประจำบุรีรัมย์ 2 อัตรา/แปลงยาว 2 อัตรา)รับสมัครด่วน !
วางแผนการควบคุมและตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป ควบคุมและตรวจสอบการรับเข้า การเบิก-จ่าย สินค้าสำเร็จรูป ควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บสินค้าภายในพื้นที่จัดเก็บ ควบคุมและวางแนการตรวจนับสินค้าในคลังให้ตรงกับ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
23 ส.ค. 62
7 . ผู้จัดการ - หัวหน้าแผนกวางแผนผลิต (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
-วางแผนการติดตาม Sale Forecast จากฝ่ายขายล่วงหน้า เพื่อวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของฝ่ายขายและลูกค้า -วางแผนและบริหารจัดการ วางแผนการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องกับนโยบาย...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
23 ส.ค. 62
8 . ผู้จัดการฝ่าย/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำจ.บุรีรัมย์และอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมการจัดซื้อ วัตถุดิบ อะไหล่เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ให้ทันตามแผน - รับผิดชอบในการวิเคราะห์ต้นทุนการจัดซื้อให้มีต้นทุนต่ำ และได้คุณภาพ - รับผิดชอบในการต่อรองราคาสินค้า ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
23 ส.ค. 62
9 . หัวหน้าฝ่ายผลิต/Line Leader/Process Leader (ประจำจังหวัดบุรีรัมย์)รับสมัครด่วน !
- รับแผนผลิต ควบคุมและตรวจเช็คเครื่องจักร อัตรากำลังคน และกระบวนการผลิต - ควบคุมและตรวจสอบแบบก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม Spec และมาตรฐาน - ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของพนักงานผลิตให้ทำงานได้ตรงตามแผน - พั...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
23 ส.ค. 62
10 . ช่างยนต์/ช่างเครน/ช่างไฟ/ช่างเชื่อม/ช่างกลึง(ประจำอ.แปลงยาวจ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
1.ช่างยนต์ ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ภายในบริษัท 2.ช่างเครน ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครน 3.ช่างไฟฟ้าและประปา ดูแลรับผิดชอบงานระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและแสงสว่างภายในบริษัท 4.งานเชื่...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
20 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
11 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการวางระบบและจัดทำแผนงานด้านบัญชีและการเงิน ภาษี และงบประมาณ เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามตกลง
23 ส.ค. 62
12 . Sale Engineer (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- ดูแลให้คำปรึกษา บริการ ประสานงาน กับลูกค้าด้านงานคอนกรีตอัดแรง - บริหารงานขายให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่บริษัทกำหนด - จัดทำแผนงานการขาย การจัดส่ง การบริการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายง...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
23 ส.ค. 62
13 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
1.จัดการและบริหารงานสายงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทั้งหมด 2.ดูแลควบคุมแผนงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด 3.บริหารควบคุมงานคุณภาพสินค้า และบริการ ทั้งภายนอกและภายในให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4.เพิ่มประสิทธิภ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
14 . ผู้จัดการฝ่าย-หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร วางแผนการซ่อมงาน จัดทำแผนสั่งทำ และสั่งงาน - อบรมให้ความรู้ด้านเทคนิคและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ QC (ประจำบุรีรัมย์ 2 อัตรา/อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2 อัตรา)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการทำงาน - รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - รับผิดชอบในการสอบกลับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด - วิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข ป้องกัน ปัญหาด้านคุณภ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ