เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ DCC
1.ทำหน้าที่ควบคุมเอกสารในระบบ GMP HACCP 2.Internal Audit และจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ Internal Audit 3.ติดตามผลการตอบกลับ CAR ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 4.จัดทำ/รวบรวม รายงานวัตถุประสงค์ เป้าหมายข...

บริษัท อาร์ตแพค แอนด์ ดิสเพลย์ จำกัด
ตามโครงสร้างบริษัท
เงินเดือน ตามที่ตกลง
14 ธ.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่า...

บริษัท อาร์ตแพค แอนด์ ดิสเพลย์ จำกัด
ตามโครงสร้างบริษัท
เงินเดือน ตามที่ตกลง
14 ธ.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่ ประสานงานทั่วไป
1.พิมพ์ดีดไทยได้คล่องแค้ว 2.ประสานงานในระบบทุกระบบของเอกสาร GMP HACCP 3.มีความรู้และเข้าใจในระบบงาน

บริษัท อาร์ตแพค แอนด์ ดิสเพลย์ จำกัด
ตามโครงสร้างบริษัท
เงินเดือน ตามที่ตกลง
10 ธ.ค. 61
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ