JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผูัจัดการ/หัวหน้าแผนกบริหารห้องอาหาร
-บริหารและควบคุมการทำงาน ในส่วนงานบริการห้องอาหาร

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการเขต Area Manager
- บริหารและควบคุม การปฎิบัติงานของสาขา ที่อยู่ในการดูแล - เป็น Trainer ให้กับพนักงานสาขา ด้านงาน Operation และงานขาย - รับผิดชอบทั้งด้าน Operation ของสาขาและงานด้านบริหารงานบุคคลและการตลาดสาขา

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและซ่อมบำรุง
- บริหารและควบคุม งานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร และงานไฟฟ้า - รับผิดชอบงานเขียนแบบ งานระบบไฟฟ้าและประปา ของสาขา - รับผิดชอบการซ่อม/สร้าง เครื่องจักรอุปกรณ์ ในโรงงานและสาขา

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
- รับผิดชอบงานฝึกอบรม ทั้งในส่วนงานผลิตในโรงงาน และในส่วนงานขาย

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)
-นำเสนอผลงานโครงการความปลอดภัยให้คำเสนอแนะ แจ้งปัญหาและแนวทางแก้ไข -ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน -ความตุมติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย -ปรับปรุง ตรวจสอบ ระ...

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการขาย เพื่อใช้ในการประมาณการแผนการผลิต - รวบรวมข้อมูลจากสาขา เพื่อใช้ประกอบในการวางแผนการผลิต

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี่สารสนเทศ
- ดูแลระบบ IT ของบริษัท IT support ,ระบบ network - พัฒนาระบบงานของบริษัท โดยใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ - การจัดการข้อมูล Data Analysis

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด และนำสู่การปฎิบัติการทางการตลาด เพื่อบรรลุเป้าหมาย - วิเคราะห์และน้ำไปสู่การเปลี่ยน Business Model ให้พร้อมต่อการแข่งขันในอนาคต รวมทั้งวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องก...

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 62
9 . Graphic Designer
-ออกแบบงานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ /ออกแบบGraphic design ลงsocial network /ออกแบบ บรรจุภัณฑ์ -ทำสื่อ VDO / ถ่ายภาพสินค้า -ออกแบบสติกเกอร์ สำหรับงานตกแต่งร้าน

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000
23 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่การตลาดและ Admin
- รับบริการลูกค้าผ่านสื่อ online ต่าง ๆ - บริหารงานประชาสัมพันธ์ และโฆษณาผ่าน Social media - ออกบูธประชาสัมพันธ์ ในงาน Event ต่าง ๆ - วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด รวมทั้งมีส่วนร่วมในการทำตลาดระดับสาข...

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ