JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1.ดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนปุ๋ยกับกรมวิชาการ 2.จัดทำรายงานสรุปข้อมูลต่าง ๆ 3.สรุปงบประมาณที่ใช้ของฝ่าย 4.วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการขาย 5.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ วิจัย ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม และผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. หาข้อมูลปุ๋ยคู่แข่ง และนำเสนอสูตรใหม่ ๆ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ ให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์กับพนักงานขาย 4. สามารถวิ...

บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชี รวมทั้งกำหนดระบบบัญชี ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท 2.ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทประจำเดือน ไตรมาส ประจำปี ให้ถูกต้องเพื่อนำเสนอผู้บริห...

บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ส.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ