JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการคณะกรรมการบริษัทรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานเลขานุการให้แก่ผู้บริหาร 2.จัดเตรียม ดูแล และดำเนินการเกี่ยวการนัดหมายต่างๆ 3.ร่างหนังสือ จดหมาย เอกสาร และรายงานต่างๆ ของฝ่ายบริหาร 4.จัดเตรียมการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม 5.จั...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
2 . ช่างเทคนิคอาวุโสรับสมัครด่วน !
1.ทำงานทางเทคนิค ภายใต้การแนะนำ และควบคุมของวิศวกร 2.ซ่อมสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
3 . วิศวกรจักรกลการเกษตรรับสมัครด่วน !
1.รับนโยบายและแผนงานจากผู้จัดการฝ่าย เพื่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการวางแผนตรวจสอบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องจักร-อุปกรณ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3....

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์รับสมัครด่วน !
1.วางแผน กำกับ ดูแลงานด้านการสรรหา การฝึกอบรม งานด้านแรงงานสัมพันธ์ การเลื่อนขั้น โยกย้าย มาตรฐานตำแหน่งาน ตลอดจนควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานภายใต้บังคับบัญชา 2.พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากร...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพรับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2.กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ คำสั่ง/มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3.ตรวจสอบสาเหตุการประสบอัตราย การเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ