JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกโยธา
- การคำนวณ ออกแบบงานโยธา - การกำหนด Spec วัสดุที่นำมาใช้ - การประมาณราคาค่าวัสดุ และระยะเวลาการสร้าง - การควบคุมงานตาม Spec รายงานความคืบหน้าของงาน และแนะนำแนวทางการแก้ปัญหา - ตรวจความเรียบร้อย สร...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.ปฏิบัติงานด้านการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้สามารถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2.ดูแลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรสารสนเทศ Hardware, Software ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 62
3 . Management Trainee
โครงการพัฒนาและสร้างกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อพัฒนาระบบงาน และประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น Innovation , Knowledge Management , Process Improvement , System Development และโครงการอื่นใน Organiza...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 62
4 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม
- การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคารและระบบรวบรวมน้ำเสีย - การออกแบบควบคุมระบบผลิตน้ำอุปโภคบริโภค ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบควบคุม มลพิษอากาศและเสียง และระบบการจัดการขยะมูลฝอย - การวางแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแว...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มี.ค. 62
5 . วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเคมี วิศวกรเครื่องกล วิศวกรอุตสาหการ
-การรับผิดชอบด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตามสายวิชาชีพ ++ วิศวกรไฟฟ้า ++ วิศวกรเคมี ++ วิศวกรเครื่องกล ++ วิศวกรอุตสาหการ -การปรับปรุงพัฒนาระบบงานวิศวกรรมตามสายอาชีพ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น -การควบคุ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
4 อัตรา
20 มี.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ