JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
-ดูแลและให้คำแนะนำและพัฒนา ระบบบัญชี แก่พนักงานในแผนก -ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารทางบัญชี/ดุแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่างๆ -ดุแลการจัดทำงบการเงินและรายงานบัญชีต่างๆ/ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากร ที่เกี...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ์N/A
24 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม รับสมัครด่วน !
- คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และพัฒนาสูตรใหม่ๆเสนอต่อลูกค้า - พัฒนาสูตรให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า - จัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์และนำเสนอต่อลูกค้า - จัดเตรียมตัวอย่างและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตาม...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สินรับสมัครด่วน !
-จัดทำเอกสาร ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 ,ภ.พ.30 -จัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค,ค่าใช้จ่ายต่างๆ -จัดทำเอกสารจ่ายซัพพลายเออร์ประจำเดือนให้เสร็จทันกำหนด -สรุปรายงานเจ้าหนี้คงเหลือทุกวันที่ 7 ของเดือน -จัด...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
4 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อน...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
24 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ขาย (ในประเทศ 2 อัตรา , ต่างประเทศ 1 อัตรา)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า (เก่า) เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ - หาลูกค้าใหม่เพื่อกระตุ้นยอดขาย - สื่อสารความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทให้กับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบริษัท - รับผิ...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ