JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์รับสมัครด่วน !
ขับรถโฟลค์ลิฟท์ รับ - จ่าย ขับรถโฟลค์ลิฟท์ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย ดูแลเครื่องจักร, อุปกรณ์ และเครื่องมือให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตรวจเช็คสภาพรถประจำวันและรายงานหากพบสิ่งผิดปกติให้รายง...

บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ค. 62
2 . วิศวกรรับสมัครด่วน !
ควบคุมตรวจสอบการซ่อมบำรุงตามกำหนดให้มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบ วินิจฉัย และวิเคราะห์ ข้อบกพร่อง หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น กำกับดูแลทีมซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล วางแผนการสต็อกอุปกรณ์ ...

บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ค. 62
3 . Sr. Marketingรับสมัครด่วน !
บริหารงบประมาณที่ใช้ในการสื่อสารทางตลาด วางแผนงานสื่อสารการตลาด รายไตรมาส/รายปี สอดคล้องกับทิศทางการตลาด จัดทำ Marketing Year Plan ของโครงการต่างๆในปีถัดไป บริหารและวางแผนการซื้อ Online/...

บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 พ.ค. 62
4 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดด้วยความปลอดภัย 2. ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือและพื้นที่ปฏิบัติงานที่รั...

บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำ
18 พ.ค. 62
5 . Sale Supervisor
- รับผิดชอบขายสินค้าตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ และบันทึกลงในระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูลตามมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลของบริษัทฯ - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกบริ...

บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ค. 62
6 . ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
- ดูแลและบำรุงรักษาระบบ/ เครื่องมือ/ เพื่อให้มีประสิทธิภาพดี สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น - บันทึกข้อมูลสภาพปัจจุบัน รวมถึงรายละเอียดการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ ...

บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ค. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
-บริหารงบประมาณของฝ่ายวิศวกรรม -วางแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเพื่อลด Break down -วางแผนจัดการเรื่องอะไหล่เพื่อลดต้นทุน -ทำการวิเคราะห์ปัญหาเ...

บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ค. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ