JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . BOI Staff
ดูแลงานด้านเอกสาร BOI ทั้งหมด

บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
2 . พนักงานคนพิการรับสมัครด่วน !
ตามความรู้ความสามารถของผู้พิการ ลักษณะงานมีทั้งฝ่ายโรงงานและสำนักงาน

บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
3 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
1. ดูแลรับผิดชอบการขับรถโฟล์คลิฟท์เพื่อโหลดสินค้าในคลังสินค้า 2. ทำการจัดเก็บ เบิก-จ่ายสินค้า 3 .รับผิดชอบความสะอาดเรียบร้อยภายในคลังสินค้าให้ FIFO

บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
4 . QA Laboratory(HPLC)
1.ควบคุม - ดูแล และรับผิดชอบ การใช้งานเครื่องมือ HPLC 2.จัดทำ / หาวิธีการที่เหมาะสมในการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ HPLC

บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
5 . ล่ามภาษาจีน / 中文翻译 / Interpreter
1.แปลเอกสารให้ถูกต้อง 2.แปลภาษาไทย-ภาษาจีน 3.แปลในทีประชุม 4.แปลในไลน์ผลิต 5.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 6.งานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
6 . ช่างควบคุม Boiler,Chiller
ดูแลควบคุม Boiler,Chiller

บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(QC)
1.ตรวจเช็คสินค้าก่อนรับเข้าคลังสินค้่า เช่น เนื้อสัตว์ 2.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในไลน์ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้า 3.งานด้านอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุง
1. ดูแลตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ได้ตามแผน PM 2. งานซ่อมบำรุงภายในโรงงานทั้งหมด 3. งานด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
9 . Quality Control Supervisor
1.จัดทำ ควบคุมดูแล เอกสารมาตรฐานและคุณภาพทั้งหมด 2.ควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3.ดูแลติดตามระบบ GMP HACCP 4.จัดการปัญหาข้อร้องเรียนด้านคุณภาพ 5.ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้งานสำเร็จล...

บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ