JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ขายส่งในประเทศ(Sale Horeca)รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานลูกค้าและเสนอขายสินค้า 2. ติดตามยอดขายและ Order 2. วางแผนการขาย เพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3. วิเคราะห์ข้อมูลการขาย นำเสนอแนวทางด้านการขายและการตลาด เพื่อกระตุ้น ...

บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรับสมัครด่วน !
1.จัดทำ/ตรวจสอบสต๊อกสินค้า(ไข่ไก่สด) 2.บันทึกข้อมูลในระบบ win-speed version 10.0 3.หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
3 . ผู้จัดการฟาร์มไก่ไข่รับสมัครด่วน !
1.วางแผน ดูแล และควบคุมการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิต(ไข่ไก่)ที่มีคุณภาพ ภายใต้ระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO GMP HACCP เป็นต้น 2.กำกับดูแลต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 3.บริหารจัดการบุคลา...

บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
1.ประสานงานฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ 2.จัดทำแบบแผนประจำปี และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 3.ปฐมนิเทศพนักงานเริ่มใหม่ 4.บันทึกประวัติการฝึกอบรม และทำให้มันสมัยอยู่เสมอ 5.ประสานกั...

บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
5 . ขายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบด้านงานขายและการตลาดต่างประเทศ 2. ดำเนินการติดตามยอดขายจากลูกค้าปัจจุบัน 3. เปิดตลาดใหม่และสร้างลูกค้ารายใหม่ 4. ประสานงานกับบริษัทฯและลูกค้า เพื่อสร้างยอดขาย

บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนรับสมัครด่วน !
- คำนวณค่าตอบแทนประจำงวด - จัดการข้อมูล Time attendance ให้สามารถวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาได้ดี - สรุปค่าตอบแทนทุกหน่วยงาน - ใช้งาน Program B-Plus ทุก Function - คำนวณภาษีประจำงวด - วิเคราะห์ค่าต...

บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
7 . QA Supervisorรับสมัครด่วน !
1. วางแผน ควบคุม ติดตาม ประเมินผล และทบทวนระบบคุณภาพต่าง ๆ ในองค์กร 2. วางระบบการควบคุมและตรวจสอบการสอบเทียบเครื่องตรวจวัด 3. วิเคราะห์และประมวลผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ...

บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
8 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1.บริหารจัดการตารางนัดหมาย/การประชุม 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 3.จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 4.อัพเดทข้อมูลต่างๆ ขององค์กรให้ผู้บริหารทราบ 5.ติดตามงานต่างๆ ตาม...

บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
1.สรรหาบุคคลากรพนักงานตามแผนอัตรากำลังคน 2.ติตต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสรรหาบุคคลากร 3.ควบคุมติตตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.ทำการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง พนักงานให้สอดคล้องตามแผนอ...

บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
บริหารด้าน HRM -ดูแลกำกับนโยบายด้านการสรรหาพนักงานให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการ และทันเวลาที่กำหนด -กำหนดนโยบายด้านการบริหารบุคคล ให้สอดคล้องกับธุรกิจบริษัท -กำหนดกลยุทธการบริหารบุคคลด้าน HRM -วางร...

บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ