JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)
1. รับนโยบายจากกรรมการผู้จัดการหรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป เพื่อกำหนดเป้าหมายการบริหารงาน ปฏิบัติงานตามคำสั่ง และรายงานผลการดำเนินงาน 2. กำกับและดูแลภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษ...

บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+วุฒิการศึกษา
20 ส.ค. 62
2 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
- บริหารจัดการภาพรวมโครงการ - ควบคุมโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ทั้งด้านเวลาและคุณภาพ - ควบคุมงบประมาณหมุนเวียนของโครงการ - บริหารต้นทุนด้านต่างๆ ในการดำเนินงานของโครงการ เพื่อให้เกิดประส...

บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์+วุฒิการศึกษา
20 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่นิติกร
-วิเคราะห์ ประมวล ค้นคว้า ข้อกฎหมายต่างๆเพื่อปรับใช้กับข้อเท็จจริงในทางสัญญาต่างๆ -ให้คำแนะนำ ปรึกษา ด้านกฎมหายต่างๆแก่หน่วยงานต่างๆในบริษัทและบริษัทในเครือ -ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานในองค์กร -วิ...

บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
เงินเดือน 25,000
20 ส.ค. 62
4 . วิศวกรไฟฟ้า
-ดูแล ซ่อมแซม ติดตามผลงานของระบบ Solar Cell -วางแผน ออกแบบระบบไฟฟ้าและส่วนประกอบไฟฟ้า -ควบคุม ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า -มีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิ+ประสบการณ์
20 ส.ค. 62
5 . ผู้จัดการสาขา / ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
- บริหารงานในองค์กรสาขา - บริหารสาขาให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - ประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - ควบคุมการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้ตรงตามมาตรฐาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+วุฒิการศึกษา
20 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ