เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่คีย์ใบขนขาเข้า-ขาออกรับสมัครด่วน !
- จัดทำใบขนสินค้าขาเข้า, ขาออก Paperless - ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าและส่งออก - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน 09.00-18.00 น.

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี รับสมัครด่วน !
- จัดทำและบันทึกข้อมูลทางบัญชี - ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน 09.00-18.00 น.

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ย. 61
3 . ล่ามแปลภาษาจีนกลาง รับสมัครด่วน !
- ช่วยในการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างชาวไทยกับชาวจีน - แปลเอกสารในการทำงาน - หน้าที่อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน : 09.00-18.00 น.

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ย. 61
4 . เลขานุการผู้บริหารUrgently Required !
- ดูแลรับผิดชอบงานเลขานุการ (นัดหมาย/จองการเดินทาง/บันทึกการประชุม/จัดทำรายงาน ฯลฯ) - โต้ตอบอีเมล์/จดหมาย กับลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ - จัดเตรียมเอกสารรายงานเพื่อนำเสนอ และตรวจสอบเอกสารให้ผู้บริหา...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ย. 61
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- จัดทำและบันทึกข้อมูลทางบัญชี - ตรวจสอบการลงบัญชี และความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร - จัดทำเอกสารและรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ย. 61
6 . ล่ามแปลภาษาจีนกลาง และแปลภาษาอังกฤษUrgently Required !
- ช่วยในการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างชาวไทย-ชาวจีน-ชาวต่างชาติ (ที่ใช้ภาษาอังกฤษ) - แปลเอกสารในการทำงานต่างๆ - หน้าที่อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน : 09.00-18.00 น.

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ย. 61
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายUrgently Required !
- ดูแล ต้อนรับ และแนะนำสินค้าของ OTOP HERITAGE - สร้างความสัมพันธ์อันดี และรักษาความพึงพอใจในบริการ - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน 10.00-19.00 น. หรือ 11.00-20.00 น.

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ย. 61
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ