JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support
1. แก้ไขปัญหา Hardware Software Network 2. ลงโปรมแกรม Windows Microsoft office

บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
1 อัตรา
21 ส.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
1 งานซ่อมบำรุง 2 งานวิศวกรรม 3 การจัดการทั่วไป

บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
1 อัตรา
21 ส.ค. 62
3 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1. ควบคุมและวางแผนการผลิตในส่วนงาน เพื่อให้การทำงานต่อเนื่อง และเป็นไปตามแผนการผลิต 2. ดูแลและควบคุมกำลังคนในแผนกที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. ควบคุมดูแลระบบการผลิต และพนักงานให้เป็นไปตามข้อก...

บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
1 อ้ตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
1. ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำข้อเสนอแนะตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยได้ 3...

บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ