เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่พัสดุรับสมัครด่วน !
1.จัดซื้อ/จัดจ้าง สินค้าและบริการต่าง ๆ ตามที่หน่วยแจ้งความประสงค์ 2.จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 3.จัดทำบัญชีรายการเคลื่อนไหวของพัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ 4.ตรวจรับสินค้าและบริการให้ถูกต้อง 5...

มูลนิธิรามาธิบดี
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
16 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่จำหน่ายของที่ระลึกรับสมัครด่วน !
1.เชิญชวนและจำหน่ายของที่ระลึก 2.ควบคุมดูแลยอดขายและ stock สินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน 3.จัดทำรายงานสรุปยอดการจำหน่ายของที่ระลึกประจำวัน 4.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในบริเวณจุดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก 5....

มูลนิธิรามาธิบดี
เงินเดือน ตาม โครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น+โอที
16 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ