JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี-ลูกหนี้
- ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประมวลผลลูกหนี้เช่าซื้อ รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายประกอบสัญญา - นำข้อมูลมาประกอบผลลูกหนี้เช่าซื้อรวมถึงรายได้ค่าใช้จ่ายประกอบสัญญา - สรุปรายงานรับรู้รายได้ - จัดทำรายงานเกี่ยวกับ...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ก.พ. 62
2 . เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์
-วิเคราะห์การตลาดของบริษัทฯ -จัดทำ Template แผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจ ระดับองค์กร และระดับฝ่ายงาน -สนับสนุนการจัดการแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ระดับองค์กร และระดับฝ่ายงาน -วิเคราะห์ข้อมูลต่างไทั้งสภาพภาย...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
21 ก.พ. 62
3 . ทนายความ/นิติกร
รายละเอียดงานตำแหน่ง ทนายความ - จัดทำเอกสารสำนวนคดี - ติดต่อลูกความว่าดำเนินคดี - ออกพบลูกค้าให้คำปรึกษาดำเนินคดี - ควบคุมในการบังคับคดีลูกหนี้ตามคำพิพากษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว - จั...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ก.พ. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
- ประเมินทรัพย์สินที่นำมาจัดทำสัญญา - ประเมินราคาให้กับรถทรัพย์สินที่รอการขายของทางบริษัท - เก็ยข้อมูลราคาของรถบรรทุกในท้องตลาด - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ***เปิดรับทุกสาขา ท่านสามารถเลือกสา...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ก.พ. 62
5 . เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์
1.ติดตามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 2.นำเสนอข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงของบริษัทให้แก่นักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ 3.สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักวิเคราะห์และผู้ลงทุน 4.เสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ก.พ. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- วางแผน กำหนดกลยุทธ์ กำกับดูแลงานด้านบุคคให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - กำกับดูแลงานบุคคลและธุรการบุคคลทั้งระบบให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร - กำกับควบคุมดูแล งานเงินเดือนค่าจ้าง การบริหารค่าตอบแทน...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ หรือตามที่ตกลง
21 ก.พ. 62
7 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตาม
-ติดตามเร่งรัดหนี้สิน และเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระ -ติดตามการยึดรถ ในกรณีที่มีการค้างชำระ จนถึงที่สุด -เจรจาต่อรอง กับลูกค้า ในกรณี การเร่งรัดการขำระด่วน -ดูแลส่วนงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ***...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และตามที่ตกลง
21 ก.พ. 62
8 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
-จัดทำรายงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร -พิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยง และเสนอความเห็นเพื่อขออนุมัติสินเชื่อวางแผนและดำเนินการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ได้ตามเป้าหมายแล...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ก.พ. 62
9 . ผู้จัดการฝ่าย Internal Audit
-ควบคุมกำกับดูแลการปฎิบัติงานทีมตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาวิชาชีพ -จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี -จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการบริษัท -ดำเนินการตรวจสอบภายใน ตามโปรแกรม...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ก.พ. 62
10 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อเจ้าของเต๊นท์รถ สร้างความสัมพันธ์ 2.ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ผู้เช่าซื้อ และเอกสารสัญญา 3.ทำรายงาน สรุปเอกสารเสนอข้อมูลผู้เช่าซื้อ ผู้จัดการ 4.ติดต่อขนส่ง ผู้เช่าซื้อ ในการโอนรถ ***เปิดรับท...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง
21 ก.พ. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ