JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 พ.ค. 62
2 . ผู้จัดการแผนกปฎิบัติการสินเชื่อ
1.ในด้านธุรการสินเชื่อ การตรวจสอบเอกสารของสาขา / ในระบบ HP c]t Bill Payment - เพื่อให้งานด้านเอกสาารของสาขา ถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุด - เพื่อคัดกรองอำนาจอนุมัติของสาขาให้ถูกต้องเป็นไปตามประกาศขอ...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 พ.ค. 62
3 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
1.วางแผนควบคุมและติดตามงานสรรหาว่าจ้าง ทะเบียนประวัติและการทำงาน 2.งานบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน และสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ 3.งานวินัยสวัสดิการพนักงานประเมินผลการทำงาน 4.งานฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 5.งานต...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 พ.ค. 62
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขารับสมัครด่วน !
• ช่วยผู้จัดการควบคุมและบริหารงานสาขา ให้เป็นไปตามระเบียบ เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีกำไรสูงสุด • ควบคุมบังคับบัญชาพนักงานในสาขา ให้ร่วมมือปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระเบียบวินัย ...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด/ผู้จัดการแผนกการตลาด
-วางแผนการจัดกิจกรรมส่งสริมการตลาดให้แก่กลุ่มลูกค้า -ให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัท -ออกแบบและสร้างสือประชาสัมพันธ์ของบริษัท -ดูแลควบคุมและประสานงานกับลูกค้าภายในและภายนอก -จัดทำรวบรวมรายงานพร้...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ หรือตามที่ตกลง
16 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตาม
-ติดตามเร่งรัดหนี้สิน และเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระ -ติดตามการยึดรถ ในกรณีที่มีการค้างชำระ จนถึงที่สุด -เจรจาต่อรอง กับลูกค้า ในกรณี การเร่งรัดการขำระด่วน -ดูแลส่วนงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ***...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และตามที่ตกลง
16 พ.ค. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อรับสมัครด่วน !
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ - บริหารงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร มีหน้าที่หลักในการอำนวยสินเชื่อ ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย และให้ควา...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
1. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนงานประจำปี 2. จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) 3. จัดทำกระดาษทำการประกอบการตรวจสอบ 4. จัดทำรายงานสรุปผล ข้อเสนอแนะ และการติดตามผล 5. ประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานหน่วยงา...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อเจ้าของเต๊นท์รถ สร้างความสัมพันธ์ 2.ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ผู้เช่าซื้อ และเอกสารสัญญา 3.ทำรายงาน สรุปเอกสารเสนอข้อมูลผู้เช่าซื้อ ผู้จัดการ 4.ติดต่อขนส่ง ผู้เช่าซื้อ ในการโอนรถ ***เปิดรับท...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง
16 พ.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ