เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
-ธุรการประสานงานทั่วไปทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ -รับส่งอีเมล์ -จัดทำข้อมูลจัดเก็บเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดพิมพ์จดหมาย

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
17 ธ.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์
-วิเคราะห์การตลาดของบริษัทฯ -จัดทำ Template แผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจ ระดับองค์กร และระดับฝ่ายงาน -สนับสนุนการจัดการแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ระดับองค์กร และระดับฝ่ายงาน -วิเคราะห์ข้อมูลต่างไทั้งสภาพภาย...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
17 ธ.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- กำหนดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายและเพ่ิมช่องทางการตลาดใหม่ - วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาของทีมได้ -ดูแลแผนการตลาด -รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด/ยอดขาย/กำไร/ประสานงานกับหน่วยงาน -จัดทำรายงานสรุปผลวิเ...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ธ.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ
-Coordinate between IT parties (NCB-Vendor-user) -Handle NCB data quality process and submission -Develop and maintenance of software to support business requirement -Execute Unit Test and System I...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ธ.ค. 61
5 . เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์
1.ติดตามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 2.นำเสนอข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงของบริษัทให้แก่นักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ 3.สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักวิเคราะห์และผู้ลงทุน 4.เสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ธ.ค. 61
6 . IT Infrastructure Engineer
-support the winndow server (Ad/File server),installation,configuration -Maintain the AD users/DHCP/DNS -Data Backup-(File server , VM,SQL) -Coordinate with supplier to support Nutanix,Fortiner,Mic...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ หรือตามที่ตกลง
17 ธ.ค. 61
7 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตาม
-ติดตามเร่งรัดหนี้สิน และเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระ -ติดตามการยึดรถ ในกรณีที่มีการค้างชำระ จนถึงที่สุด -เจรจาต่อรอง กับลูกค้า ในกรณี การเร่งรัดการขำระด่วน -ดูแลส่วนงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ***...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และตามที่ตกลง
17 ธ.ค. 61
8 . ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการ
งานหลัก - งานวางแผนธุรกิจ จัดทำแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ - งานอำนวยการทั่วไป - งานจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท - งานติดตามประเมินการปฏิบัติตามแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ 1.ด้านการบริหารจัดการ...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ธ.ค. 61
9 . Internal Audit
-ควบคุมกำกับดูแลการปฎิบัติงานทีมตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาวิชาชีพ -จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี -จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการบริษัท -ดำเนินการตรวจสอบภายใน ตามโปรแกรม...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ธ.ค. 61
10 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อเจ้าของเต๊นท์รถ สร้างความสัมพันธ์ 2.ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ผู้เช่าซื้อ และเอกสารสัญญา 3.ทำรายงาน สรุปเอกสารเสนอข้อมูลผู้เช่าซื้อ ผู้จัดการ 4.ติดต่อขนส่ง ผู้เช่าซื้อ ในการโอนรถ ***เปิดรับท...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง
17 ธ.ค. 61
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ