เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
• การวางแผน ควบคุม และบริหารจัดการ การจัดทำบัญชี ระบบบัญชีซื้อ และรายการค่าใช้จ่าย • การวางแผน ควบคุม และบริหารจัดการ ระบบบัญชีขาย ลูกหนี้การค้า รายรับอื่น ๆ • การวางแผน ควบคุม และบริหารจัดการ ระบบบ...

บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 50,000 บาท/เดือน (ต่อรองได้)
18 ธ.ค. 61
2 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (HR & GA Manager)
1.ควบคุม ดูแล งานสรรหาว่าจ้างทั้งระบบ (HEM) -งานวางแผนการสรรหาบุคลากร -งานวางแผนการคัดเลือก -งานเอกสารสัญญาจ้าง เอกสารการเริ่มงาน/ปฐมนิเทศ 2.งานพัฒนาและฝึกอบรม (HRD) -สำรวจความต้องการของหน่วยงาน ...

บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 – 45,000 บาท/เดือน
18 ธ.ค. 61
3 . ผู้จัดการร้านอาหารญี่ปุ่น
1.ควบคุมดูแลคุณภาพของสินค้า การบริการ ความสะอาดภายในร้าน งานระบบและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อการบริการให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ 2.ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และติดตามแก้ไขปัญหาท...

บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 – 45,000 บาท/เดือน
18 ธ.ค. 61
4 . ผู้จัดการงบประมาณและรายงาน
- รวบรวมข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีของสถาบัน - จัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการ และผู้บริหา...

บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 – 45,000 บาท/เดือน
18 ธ.ค. 61
5 . สมุห์บัญชี
-บริหารงานด้านบัญชีและการเงิน -จัดระบบการวางแผนควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีและการเงิน -รวบข้อมูลทำการวิเคราะห์นำเสนอข้อมูลบัญชีและการเงินเพื่อการตัดสินใจแก่ฝ่ายบริหารได้อย่างรวดเร็ว -ประสานงานทั้ง...

บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
18 ธ.ค. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ