JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายการเงิน
1 ควบคุมเงินสดย่อย 2 ตรวจสอบเอกสารจ่ายตามเงื่อนไขอำนาจอนุมัติ 3 ตรวจสอบทะเบียนเช็คจ่าย - เช็ครับ 4 ตรวจสอบรายงานเงินสดรับ - นำฝากเช็คประจำวัน 5 จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร Bank Reconcile 6 จ...

บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 – 30,000 บาท/เดือน
22 พ.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
• การวางแผน ควบคุม และบริหารจัดการ การจัดทำบัญชี ระบบบัญชีซื้อ และรายการค่าใช้จ่าย • การวางแผน ควบคุม และบริหารจัดการ ระบบบัญชีขาย ลูกหนี้การค้า รายรับอื่น ๆ • การวางแผน ควบคุม และบริหารจัดการ ระบบบ...

บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 45,000 - 60,000 บาท/เดือน (ต่อรองได้)
22 พ.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ