เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
- บันทีกข้อมูลทางบัญชีลงโปรแกรมสำเร็จรูป - จัดทำและตรวจสอบรายการรับ-จ่าย - จัดทำเงินสดย่อย - จัดทำเอกสารรับ-จ่าย - รายงานสรุปประจำสัปดาห์/ประจำเดือน - ดูแลเรื่องเช็ค/วางบิล

บริษัท ลีดดิ้ง เพอร์ฟอร์แมนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ