เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
-ติดต่อประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท -ติดต่อประสานกับฝ่ายขายต่างประเทศเกี่ยวกับเอกสารและสินค้าของบริษัทฯ -ติดต่อประสานงานกับ Freight Forwarder and Shipping Agent -ดูแลประสานงานตามหน้าที...

บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ย. 61
2 . Overseas Sales
Sales job description : 1.Handling existing customers and add new customer in assigned sales territory 2.Making quotation, BOQ or BOM for customers and Internal purchase team 3.Co-coordinating w...

บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ย. 61
3 . Sales Representative
- ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด สอนงานและช่วยเหลือต่อลูกทีมในความรับผิดชอบของตนเอง บริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - หาลูกค้ารายใหม่ - ทำเอกสารเพื่อสนับสนุนฝ่ายขาย เก็บรวบรวมข้อมูลของฝ่ายขาย ปร...

บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ย. 61
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
-สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานหรือบริหารงานและบรรจุคนให้ เหมาะสมกับงาน -การคัดเลือก: นัดสัมภาษณ์ แจ้งกรรมการผู้สัมภาษณ์ ให้ผู้สัมภาษณ์ทดสอบความสามารถ -ทำการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ตรวจเช...

บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ย. 61
5 . โปรแกรมเมอร์พัฒนาโปรแกรม
- พัฒนาโปรแกรม web applications หรือ mobile application ด้วย PHP,MySQL,HTML5,CSS3,Ajax และJavascript - วิเคาราะห์ระบบเพืื่อหาวิธีแก้ปัญหาและทกสอบเว็บแอปพลิเคชั่น - สนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้ฝ่ายต่างๆ...

บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ย. 61
6 . sales executiveรับสมัครด่วน !
- ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด สอนงานและช่วยเหลือต่อลูกทีมในความรับผิดชอบของตนเอง บริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - หาลูกค้ารายใหม่ - ทำเอกสารเพื่อสนับสนุนฝ่ายขาย เก็บรวบรวมข้อมูลของฝ่ายขาย ปร...

บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
16 พ.ย. 61
7 . Accounting & Financial Officer / เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
-ตรวจสอบดูแลข้อมูลทางการเงิน ทั้งการรับ–จ่ายของบริษัท -ตรวจสอบดูแลข้อมูลทางการเงิน ทั้งการรับ–จ่ายของบริษัท และบันทึกเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งจัดทำใบสำคัญรับให้ถูกต้อง โดยตรวจสอบการอ...

บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ย. 61
8 . Purchasing Officer/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ติดตาม ดูแลการหา Supplier ที่สามารถจัดหาและผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ ตรวจสอบเรื่องการขอซื้อ ขอราคา ดำเนินการเจรจาต่อรอง ให้ได้ราคาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับงบประมาณของงานนั้นๆ จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า ...

บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ย. 61
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ