เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
-ติดต่อประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท -ติดต่อประสานกับฝ่ายขายต่างประเทศเกี่ยวกับเอกสารและสินค้าของบริษัทฯ -ติดต่อประสานงานกับ Freight Forwarder and Shipping Agent -ดูแลประสานงานตามหน้าที...

บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 62
2 . Draftman
-เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -รับผิดชอบดูแลการออกแบบผลิตภัณฑ์ -จัดทำแบบและเคลียร์แบบ Shop Drawing ได้ -เขียนแบบตามความต้องการของลูกค้า เพื่อเสนอฝ่ายขายประ...

บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 62
3 . Overseas Sales
Sales job description : 1.Handling existing customers and add new customer in assigned sales territory 2.Making quotation, BOQ or BOM for customers and Internal purchase team 3.Co-coordinating w...

บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 62
4 . Sales Representative
- ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด สอนงานและช่วยเหลือต่อลูกทีมในความรับผิดชอบของตนเอง บริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - หาลูกค้ารายใหม่ - ทำเอกสารเพื่อสนับสนุนฝ่ายขาย เก็บรวบรวมข้อมูลของฝ่ายขาย ปร...

บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
-สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานหรือบริหารงานและบรรจุคนให้ เหมาะสมกับงาน -การคัดเลือก: นัดสัมภาษณ์ แจ้งกรรมการผู้สัมภาษณ์ ให้ผู้สัมภาษณ์ทดสอบความสามารถ -ทำการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ตรวจเช...

บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 62
6 . โปรแกรมเมอร์พัฒนาโปรแกรม
- พัฒนาโปรแกรม web applications หรือ mobile application ด้วย PHP,MySQL,HTML5,CSS3,Ajax และJavascript - วิเคาราะห์ระบบเพืื่อหาวิธีแก้ปัญหาและทกสอบเว็บแอปพลิเคชั่น - สนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้ฝ่ายต่างๆ...

บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 62
7 . Administration (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
-ทำงานเอกสารให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท -รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารเช่น จัดทำใบเสนอราคา จัดทำรายละเอียดสินค้า -จัดทำบันทึกข้อมูล,รายงานผล,จัดเก็บเอกสาร,จัดเรียงข้อมูล และสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนนั้น...

บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 62
8 . sales executiveรับสมัครด่วน !
- ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด สอนงานและช่วยเหลือต่อลูกทีมในความรับผิดชอบของตนเอง บริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - หาลูกค้ารายใหม่ - ทำเอกสารเพื่อสนับสนุนฝ่ายขาย เก็บรวบรวมข้อมูลของฝ่ายขาย ปร...

บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
17 ม.ค. 62
9 . Accounting & Financial Officer / เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
-ตรวจสอบดูแลข้อมูลทางการเงิน ทั้งการรับ–จ่ายของบริษัท -ตรวจสอบดูแลข้อมูลทางการเงิน ทั้งการรับ–จ่ายของบริษัท และบันทึกเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งจัดทำใบสำคัญรับให้ถูกต้อง โดยตรวจสอบการอ...

บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 62
10 . Production Manager/Ass.Manager/Production Supervisor
1.วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย 2.ควบคุมและจัดการคุณภาพการผลิตให้ได้ตามข้อกำหนด 3.วางแผนกำลังพลงบประมาณในหน่วยงานแผนก 4.รายงานผลการทำงานให้ผู้บริหารทราบทุกวัน 5.ควบคุม การสั่งซื้อ...

บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามที่ตกลง
14 ม.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ