JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พยาบาล (อาชีวอนามัย)
- รับผิดชอบงานในด้านอาชีวอนามัยของโรงพยาบาล - เคยผ่านงานอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลและเป็นโรงพยาบาลที่ได้การรับรอง JCI จะพิจารณาเป็นพิเศษ - ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 - น.17.00 น. หยุดวันเสาร...

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
2 . ธุรการเวชภัณฑ์ทางการแพทย์รับสมัครด่วน !
- จัดหา จัดซื้อ ควบคุมดูแลเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการอย่าง เพียงพอและปลอดภัย

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
3 . จนท.สำนักงานกรรมการบริการ (จนท.ประสานงาน) ด่วน
- จัดประชุม , ทำรายงานการประชุม และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย - มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาและสถานการณ์ได้ มนุษย์สัมพันธ์ดี - ควบคุมอารมณ์ได้และมีความอดทน - เปิดใจที่จะเรียนรู้งานเพื่อให้สามารถทำงานได้ อย่า...

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
4 . ผู้ช่วยทันตกรรมรับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุทางทันตกรรมให้พร้อมสำหรับใช้งาน - ช่วยงานทันตแพทย์ และทำหัตถการ - ประเมินสภาวะผู้ป่วยที่มีอาการผิดปรกติเบื้องต้น และรายงานให้พยาบาลทราบ - จัดตารางนัด และแฟ้มปร...

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
5 . ฝ่ายต้อนรับและบริการต่างประเทศ รับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ล่ามให้บริการและอำนวยความสะดวกทางด้านภาษาต่อชาวต่างชาติผู้มารับบริการของโรงพยาบาล - ประสานงานให้มีความเข้าใจและสื่อสารที่ถูกต้องต่อกันระหว่างโรงพยาบาลและคนไข้ - ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง...

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
6 . พนักงานผู้ช่วยแพทย์ OPD
- รับผิดชอบเตรียมความพร้อมห้องตรวจ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องใช้ - เชิญคนไข้เข้าห้องตรวจตามลำดับที่กำหนดอย่างเหมาะสม - อำนวยความสะดวกแกแพทย์ขณะทำการตรวจ - ให้คำแนะนำในการนัดตรวจครั้งต่อไปแก่คนไข้แ...

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
7 . จนท.พัฒนาธุรกิจอาวุธโสรับสมัครด่วน !
- แพ็กเกจและโปรแกรมตรวจของโรงพยาบาล - หากลุ่มเป้าหมายบริษัทประกันใหม่ - แนะนำโรงพยาบาลและสร้างสัมพันธ์กับบริษัทประกัน ตัวแทนประกัน - ประสานงานดูแลตัวแทนที่เป็น IPR (ต่างชาติ) พร้อมหากลุ่มเป้าหมายให...

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
8 . นักเทคนิคการแพทย์ (ประจำห้องปฏิบัติการกลาง) รับสมัครด่วน !
- ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนางานด้านห้องปฏิบัติการ - ดำเนินตามนโยบายปฏิบัติและร่วมจัดทำแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ - ร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการสหสาขาวิ...

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
9 . พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล (ไอซียู)
- ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานได้ทันที - ช่วยเตรียมการตรวจ เก็บสิ่งส่งตรวจภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาลหัวหน้าทีม - สามารถปฏิบัติงานการบริการผู้ช่วยเหลือการพยาบาลตาม...

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
10 . เภสัชกร(Full Time)
- มีทักษะด้านการค้นหา DRP, ประเมิน ADR, ทักษะการ Counseling - มีประสบการณ์หรือฝึกงานด้าน Clinical Pharmacist พิจารณาเป็นพิเศษ หรือ Pharm.D หรืองานอื่นเช่น ผสมยา Antibiotic, เคมีบำบัด

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
12 . นักรังสีเทคนิค (Full Time) รับสมัครด่วน !
- สามารถใช้เครื่องมือทางงานรังสีวิทยาได้ตามมาตรฐานโรงพยาบาลกำหนด - ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการขององค์กร

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์
- รับโทรศัพท์สายโทรเข้า และสายโทรออก - ติดต่อแพทย์และหน่วยงานภายนอกให้กับหน่วยงานต่างๆ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
14 . จนท.Business Intelligence Analyst
- จัดทำ Model เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ - มีความรู้ทางด้าน Power BI จะพิจารณาเป็นพิเศษ - เคยผ่านงาน IT ของฌรงพยาบาลหรือ BI มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
15 . พยาบาลวิชาชีพ OPD , IPD , หน่วยพิเศษ (Full Time)
- ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย - ปฏิบัติการพยาบาลถูกต้องตามเทคนิค รวมทั้งช่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล - ต...

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ