เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จนท.กิจกรรมการตลาดอาวุโส
- วางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบการออก Event , Roadshow หรือ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมาย - บริหารจัดการ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลควบคุมการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่...

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 พ.ย. 61

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 พ.ย. 61
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ตรวจสอบรายชื่อคนไข้รับใหม่ สิทธิการเบิกต่างๆ และเตรียมเอกสารให้พร้อม - ตรวจสอบว่ามีคนไข้เจาะส่งหรือส่ง LAB ตรวจและตามผล LAB ให้ครบ - เช็คของ Supply และนำไปแลก Key เบิกเวชภัณฑ์ของผู้ป่วยและคลังสินค...

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 พ.ย. 61
4 . ผู้ช่วยทันตกรรมรับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุทางทันตกรรมให้พร้อมสำหรับใช้งาน - ช่วยงานทันตแพทย์ และทำหัตถการ - ประเมินสภาวะผู้ป่วยที่มีอาการผิดปรกติเบื้องต้น และรายงานให้พยาบาลทราบ - จัดตารางนัด และแฟ้มปร...

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 พ.ย. 61
5 . ฝ่ายต้อนรับและบริการต่างประเทศ รับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ล่ามให้บริการและอำนวยความสะดวกทางด้านภาษาต่อชาวต่างชาติผู้มารับบริการของโรงพยาบาล - ประสานงานให้มีความเข้าใจและสื่อสารที่ถูกต้องต่อกันระหว่างโรงพยาบาลและคนไข้ - ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง...

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 พ.ย. 61
6 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- Time Attendance - คีย์สถิติ การขาด ลา มาสาย ประจำเดือน - คีย์ใบลาพนักงาน

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 พ.ย. 61
7 . พยาบาล (แผนกบริการลูกค้าคู่สัญญา)รับสมัครด่วน !
- ประสานสิทธิให้ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันและคู่สัญญากับโรงพยาบาล - มีประสบการณ์ในการทำงาน พยาบาล UR , UM NURSE จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 พ.ย. 61
8 . Safety Officer รัับสมัครด่วน
1. ประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยง สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทำการตรวจสอบ ทดสอบ ปรับปรุงระบบอุปกรณ์ และสถานที่ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต...

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 พ.ย. 61
9 . ผู้ช่วยการพยาบาล IPD , หน่วยพิเศษ
- ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานได้ทันที - ช่วยเตรียมการตรวจ เก็บสิ่งส่งตรวจภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาลหัวหน้าทีม - สามารถปฏิบัติงานการบริการผู้ช่วยเหลือการพยาบาลตาม...

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 พ.ย. 61
10 . เภสัชกร(Full Time)
- มีทักษะด้านการค้นหา DRP, ประเมิน ADR, ทักษะการ Counseling - มีประสบการณ์หรือฝึกงานด้าน Clinical Pharmacist พิจารณาเป็นพิเศษ หรือ Pharm.D หรืองานอื่นเช่น ผสมยา Antibiotic, เคมีบำบัด

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 พ.ย. 61
11 . นักเทคนิคการแพทย์ (ประจำห้องปฏิบัติการกลาง)
- ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนางานทางห้องปฏิบัติการ - ดำเนินตามนโยบายปฏิบัติและร่วมจัดทำแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง มีประสิทธิภาพ - ร่วมจัดหาข้อมูลในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและเ...

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 พ.ย. 61
12 . นักรังสีเทคนิค (Full Time) รับสมัครด่วน !
- สามารถใช้เครื่องมือทางงานรังสีวิทยาได้ตามมาตรฐานโรงพยาบาลกำหนด - ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการขององค์กร

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 พ.ย. 61
13 . เจ้าหน้าที่หน่วยบริการผู้ป่วย
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล - ช่วยเหลือผู้ป่วย เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เข็นรถนั่งหรือเตียงนอนให้แก่ผู้ป่วย - อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 พ.ย. 61
14 . แพทย์ตรวจสุขภาพ
- ปฏิบัติงานด้าน อายุรกรรมและตรวจสุขภาพ - ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ - ประกันรายได้เริ่มต้น 150,000 บาท/เดือน "ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน"

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 พ.ย. 61
15 . พยาบาลวิชาชีพ OPD , IPD , หน่วยพิเศษ (Full Time)
- ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย - ปฏิบัติการพยาบาลถูกต้องตามเทคนิค รวมทั้งช่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล - ต...

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 พ.ย. 61
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ