เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการประชาสัมพันธ์
- ดูแลรับผิดชอบแฟ้มเอกสารด้านการประชาสัมพันธ์ของแผนก - ดูแลรับผิดชอบแฟ้มเอกสารค่าใช้จ่ายของแผนก - จัดส่งข่าวสารองค์กรให้แก่สื่อมวลชน - บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆที่องค์กรจัดขึ้นหรือตามการร้องขอจากฝ่ายงา...

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
16 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
ดูแลเอกสารและติดต่อประสานงาน(ไม่เกี่ยวข้องด้านงานขายประกัน)

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000ขึ้นไป
16 พ.ย. 61
3 . เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมรถยนต์
1.พิจารณาความรับผิดชอบค่าสินไหมรถยนต์ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และยุติธรรมตามเงื่อนไขกรมธรรม์และนโยบายของบริษัท 2.ติดตามเอกสารประกอบแฟ้มเคลมและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาค่าสิน...

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 17,000ขึ้นไป
16 พ.ย. 61
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ