JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สโตร์ (ส่วนกลาง)
รับผิดชอบงานสโตร์(ส่วนกลาง) ประเภทธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท เค พี คอน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ดูแลการทำเช็คจ่าย และจ่ายเช็คหน้าเคาเตอร์ / รวมถึงการเบิกสินเชื่อเพื่อจ่ายและทำรายงานสินเชื่อ - สรุป รับ - จ่าย ทำรายงานกระทบยอดให้ตรงกับธนาคาร - สรุป ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากชุดที่จ่ายเช็คและดำเนินก...

บริษัท เค พี คอน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
24 พ.ค. 62
3 . Admin Site/ธุรการประจำไซด์งาน(ต่างจังหวัด)
- ตรวจรับวัสดุ/อุปกรณ์เครื่องมือ ให้ตรงกับรายการจัดส่ง - ดูแลการเบิก/จ่าย วัสดุ เครื่องมือ ประจำวัน - จัดทำใบเคลื่อนย้าย / ตรวจเช็ค - ดูแลรัดษาเครื่องมืออุปกรณ์ และทำบัญชีสรุปเครื่องมือส่งสโตร์กลาง...

บริษัท เค พี คอน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 62

บริษัท เค พี คอน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์การทำงาน
24 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(Safety Officer)
- ดูแลจัดระเบียบ จัดอบรมให้คำแนะนำความปลอดภัย - ตรวจเช็คความสุ่มเสี่ยงในเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์และความพร้อมของคนในการเข้าพื้นที่

บริษัท เค พี คอน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์การทำงาน
24 พ.ค. 62
6 . วิศวกรสนาม (Site Engineer)
- วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา - ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง และสามารถรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชาได้ - ตรวจติดตามความคืบหน้าของงานและแก้ปัญหาหน้างานเ...

บริษัท เค พี คอน จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์การทำงาน
24 พ.ค. 62
7 . ช่างสำรวจ (Survey)
- นำทีมทำ Survey อาคาร และรังวัดได้ ทำวงรอบ วางผัง - ปฏิบัติงานที่ไซด์งานต่างจังหวัด

บริษัท เค พี คอน จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์การทำงาน
24 พ.ค. 62
8 . วิศวกรประมาณราคา (Estimate)
- รับผิดชอบงานถอดแบบโครงสร้าง-สถาปัตย์ - จัดทำ BOQ เพื่อใช้ในการประมูล - ประชุมชี้แจงแบบ/ดูสถานที่ก่อสร้าง/สืบราคาวัสดุและค่าแรง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค พี คอน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์การทำงาน
24 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. จัดทำเอกสารขอซื้อ/ขอราคาสินค้า 2. จัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบและอุปกรณ์ ตามรายการขอซื้อ 3. ตรวจสอบเอกสารในการขอซื้อ PR และจัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ PO 4. ตรวจสอบราคาพร้อมเจรจาต่อรองกับผู้ขาย จัดทำการเปรี...

บริษัท เค พี คอน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์การการทำงาน
24 พ.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ