JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ประจำ จ.กาญจนบุรี)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบการ และจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน 2.จัดทำแผนฝึกซ้อมความปลอดภัยประจำปี 3.วางแผนกำหนดพื้นที่ safety 4.ตรวจสอบอุปกรณ์ safety ...

กลุ่มน้ำตาลไทย (TSM Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส-ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ รับสมัครด่วน !
•จัดเตรียมการประชุมและติดต่อประสานงานทั้งภายใน-ภายนอกกลุ่มบริษัท •บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้ใจความ •รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการของฝ่าย •จัดทำและจัดเก็บเอกสารและรายงานต่างๆขอ...

กลุ่มน้ำตาลไทย (TSM Group)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
1. งานด้านสรรหาว่าจ้าง ประกาศงาน คัดเลือก นัดสัมภาษณ์ 2. สรุปข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร เช่น สถิติการทำงานของพนักงานทั้งปี 3. บันทึกเวลาปฏิบัติงาน เข้า-ออก ของพนักงาน บันทึกการลา ...

กลุ่มน้ำตาลไทย (TSM Group)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
4 . ผช.ผู้จัดการ/รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ(ฺBusiness Process Development)รับสมัครด่วน !
1.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และผลตอบแทนในโครงการต่างๆ ตามแผนธุรกิจที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดทำแผนธุรกิจ และ จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับมอบหมาย 3.จัดเตรียมข...

กลุ่มน้ำตาลไทย (TSM Group)
21 พ.ค. 62
5 . System Engineer รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการ และ ตรวจสอบการทำงานเครื่องแม่ข่าย (Server) อุปกรณ์ Network, Firewall และ Router - ควบคุมตรวจสอบ และบริหารจัดการระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล บริหารจัดการ ตรวจสอบการทำงาน ระบบโทรศัพท์ขององค...

กลุ่มน้ำตาลไทย (TSM Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 พ.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ