เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุงประจำไลน์ผลิต
1.ดำเนินงานบำรุงรักษาเครื่องจักร/เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิต 2.สร้าง/ซ่อมแซม ตามใบแจ้งซ่อมหรือตามที่พบเจอปัญหา 3.ร่วมหารือ/แก้ไข เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักร 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจาก...

บริษัท ปิติฟูดส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ย. 61
2 . วิศวกรไฟฟ้า ประจำจะนะ
1.ดูแลระบบทำความเย็น เครื่องcompressor ของโรงงาน 2.วางแผนบำรุงรักษาระบบทำความเย็นและระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน 3.ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบทำความเย็นและระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน 4.ติดตามงานการซ่อมแซม ปรั...

บริษัท ปิติฟูดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
17 พ.ย. 61
3 . เสมียนคลังสินค้า
1.ตรวจสอบอุณหภูมิสินค้า คุณภาพสินค้า และปริมาณสินค้าที่รับเข้าและเบิกจ่าย 2.ตรวจนับจำนวนสินค้าที่รับเข้าและเบิกจ่ายของลูกค้าตามรายการที่ลูกค้าแจ้ง 3.ดูแลพนักงานในการจัดสินค้าให้ลูกค้าและจัดเก็บส...

บริษัท ปิติฟูดส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
17 พ.ย. 61
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ(กุ้ง)
1.จัดหาและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขายวัตถุดิบ(กุ้ง)ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ต่อรองรายละเอียดในข้อตกลงการจัดซื้อเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด 3.จัดทำตารางสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อควบคุมปริมาณวัตถุดิบคงคลังและม...

บริษัท ปิติฟูดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
17 พ.ย. 61
5 . Supervisor ฝ่ายผลิต
1.วางแผนงาน ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต 2.ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดระบบ 3.จัดงาน-จ่ายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 4.ดูแลจัดทำเอกสารงานผลิต/ระบบGMP/HACCPและงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง 5.งานอ...

บริษัท ปิติฟูดส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ย. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ