JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี
-จัดทำบัญชีด้านลูกหนี้ทั้งระบบ -กระทบยอด Bank Statement -บันทึกค่าใช้จ่าย -ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย -จัดทำแบบ ยื่นแบบ ภงด.1,3,53 และ ภพ.30 ผ่านอินเตอร์เน็ต -บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยก...

บริษัท อินแกรม เคมิคอล ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา
11 ก.ย. 62
2 . พนักงานขาย
-นำเสนอขาย ตรวจสอบ ติดตามการสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่และเก่า -สรรหาลูกค้ารายใหม่ๆ และรักษาฐานลูกค้ารายเก่า -จัดทำตารางการเยี่ยมลูกค้า รายงานผลการเยี่ยม ประเมินผลการเยี่ยมลูกค้า และรายงานสรุปผลงานการขา...

บริษัท อินแกรม เคมิคอล ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ์N/V
11 ก.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ