JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยฝ่ายบุคคลและธุรการ
-จัดหาพนักงานตำแหน่งต่างๆที่บริษัทฯต้องการ ตามคุณสมบัติที่ตั้งไว้ -จัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน -จัดทำเอกสารสรุปการขาดลามาสาย เบี้ยเลี้ยง โอที ของพนักงาน -...

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
24 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการช่าง
- ควบคุมการทำงานของช่างเทคนิคใต้บังคับบัญชา ตั้งแต่การจัดช่างเข้าปฏิบัติงาน - ควบคุมระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงานทั้งคุณภาพและปริมาณ - ควบคุมการใช้และการเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้...

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
24 มิ.ย. 62
3 . พนักงานบัญชีสต๊อก
1. รับของ เข้าสต๊อกประจำวัน 2. สรุปการเบิก-จ่ายสินค้าประจำวัน ได้แก่ ใบเปลี่ยนสินค้า ใบปรับปรุงยอดสินค้า ใบเบิก/ยืมสินค้า 3. เช็คสต๊อกสินค้าคงเหลือ-ประจำวัน ได้แก่ สินค้าเพื่อขาย สินค้าเพื่อประกอบ ส...

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
24 มิ.ย. 62
4 . วิศวกรไฟฟ้าประเมินราคา Support Engineer
- ออกแบบระบบไฟฟ้า สื่อสาร communication,security ,safety - ทำใบเสนอราคา - ประสานงานด้านเอกสารกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนช่วยเหลือข้อมูลด้านเทคนิคกับลูกค้า - วินิจฉัยแ...

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
24 มิ.ย. 62
5 . ช่างติดตั้ง
- ควบคุมระบบติดตั้งระบบไฟฟ้า (Security) - ติดตั้งท่อสาย ระบบไฟฟ้า

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
24 มิ.ย. 62
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบ ดูแล และควบคุมการบันทึกบัญชีทั้งทางด้านรับและจ่าย 2. จัดทำรายงานภาษีทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ วันที่จ่าย รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคล และนำส่งต่อกรมสรรพากร ตามที่กฎหมายกำหนด 3. จั...

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
24 มิ.ย. 62
7 . ช่างเทคนิคทั่วไป
ทำการทดสอบปรับแต่งค่า และโปรแกรมระบบไฟฟ้าสื่อสาร communication ,security safety

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
24 มิ.ย. 62
8 . Maketing
1. วางแผนการทำงานและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการขาย และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 2. จัดทำสื่อทางการตลาดต่างๆ เช่น รูปภาพ โบว์ชัวร์ ฯลฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ / กิจกรรมของบริษ...

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามแต่ตกลงกัน
24 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่การเงิน (บัญชีรายรับหรือรายจ่าย)
1. ปฎิบัติงานด้านการเงิน ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการรับ-จ่าย 2. เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน 3. ติดต่อประสานงานกับธนาคารและผู้เกี่ยวข้อง 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้...

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
24 มิ.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ