JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างแม่พิมพ์
1.เขียนแบบและปรับปรุงแก้ไขแบบ(Drawing)ให้ถูกต้อง และทันสมัยเสมอ 2.ซ่อมแม่พิมพ์ Test แม่พิมพ์ Set up แม่พิมพ์ 3.ทำการปรับแต่ง การฉีดพลาสติก ให้ได้ตามคุณภาพ มาตรฐาน ที่กำหนด 4.ตรวจสอบ ดูแล รักษา เครื...

บริษัท ชัยชดา พลาสแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรโรงงาน
1.วางแผนด้านงานวิศวกรรมในการพัฒนาและปรับปรุงรบบการผลิตในด้านเครื่องจักรและระบบวิศวกรรมต่างๆ อาทิ ระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า 2.ควบคุมดูแลงานด้านการออกแบบ และทดสอบระบบวิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3...

บริษัท ชัยชดา พลาสแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุง
1. ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ปะปา อาคารสำนักงาน 2. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ชัยชดา พลาสแพค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภั...

บริษัท ชัยชดา พลาสแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1.จัดทำบัญชีต้นทุนแยกประเภทตามแผนกผลิต 2.จัดทำราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ 3.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือทุกเดือน 4.จัดทำรายงานของสินค้าไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 6 เดือน 5.ติดต่อแระสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง...

บริษัท ชัยชดา พลาสแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ