JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานวิศวกรโครงการ
1.ดูแลประสานงานโครงการต่างๆของบริษัท 2.ติดตามรายละเอียดงานกับผู้รับเหมาโครงการ 3.สรุปวาระการประชุมต่างๆให้ผู้ผู้บริหารรับทราบ 4.ดูแลสัญญาโครงการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ก.ย. 62
2 . หัวหน้ากะ
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายซ่อมบำรุง

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ก.ย. 62
3 . Plant Manager
- ควบคุมดูแลการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล - ควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี - ดูแลงานส่วนต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ก.ย. 62
4 . หัวหน้าแผนกบุคคล
- จัดทำเงินเดือน,ค่าแรง,ค่าล่วงเวลา,ประกันสังคม - สวัสดิการต่างๆ - งานที่เกี่ยงข้องกับแผนกบริิหารงานบุคคล

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ก.ย. 62
5 . วิศวกรโครงการ
-ควบคุมดูแลกระบวนการติดตั้งและผลิตไฟฟ้าในโรงงานไฟฟ้าชีวมวลตามโครงการก่อสร้าง -แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี -มีความรับผิดชอบสูง

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ก.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ