JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บัญชี รับ-จ่าย
- รับวางบิลและจัดเตรียมเอกสารเพื่อรอทำจ่าย - จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี และใบวางบิล เพื่อรอรับชำระลูกค้า - จัดทำรายงานภาษี ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เช่น ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53,ภพ.30 - บันทึกรายการทางบัญ...

บริษัท ไอเอ็มพี ซัพพลายเซอร์วิสเซส จำกัด
เงินเดือน 11,000-15,000
22 ส.ค. 62

บริษัท ไอเอ็มพี ซัพพลายเซอร์วิสเซส จำกัด
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62

บริษัท ไอเอ็มพี ซัพพลายเซอร์วิสเซส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
4 . สรรหา ประสานงาน
- ติดต่อประสานงาน เดินเอกสารให้กับพนักงาน - ดูแลสถานที่ หรือติดต่อกับฝ่ายอาคาร ในกรณีที่ต้องการใช้สถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ - ตรวจสอบ และสั่งซื้ออุปกรณ์ออฟฟิศให้กับพนักงาน - ดูแลพนักงานรับส่งเอกสารที...

บริษัท ไอเอ็มพี ซัพพลายเซอร์วิสเซส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
5 . สมุห์บัญชี
- บันทึกรายการบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด - จัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จตามกำหนด โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง และตามมาตรฐานการบัญช...

บริษัท ไอเอ็มพี ซัพพลายเซอร์วิสเซส จำกัด
เงินเดือน 0 - 30,000 หรือตามตกลง
22 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ