JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าสำนักงานตรวจการ (ระดับ ๘)
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fishmarket.co.th ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง ที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร องค์การสะพานปลา เลขที่ ๑๔๙ ถนนเจริ...

องค์การสะพานปลา
21 ส.ค. 62
2 . เลขานุการองค์การสะพานปลา (ระดับ ๙)
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fishmarket.co.th ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง ที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร องค์การสะพานปลา เลขที่ ๑๔๙ ถนนเจริ...

องค์การสะพานปลา
21 ส.ค. 62
3 . ช่างก่อสร้าง ๒
ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐาน จำนวน ๑ ชุด มาแสดง ดังนี้ ๑. ใบปริญญาบัตร / ใบประกาศนียบัตร ๒. ใบแสดงวุฒิการศึกษา (Transcript) ๓. หลักฐานแสดงความสามารถ / ผลงาน หรือประสบการณ์ในการทำงาน หรือประกาศนียบัตรการ...

องค์การสะพานปลา
21 ส.ค. 62
4 . นักบัญชี ๓
ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐาน จำนวน ๑ ชุด มาแสดง ดังนี้ ๑. ใบปริญญาบัตร / ใบประกาศนียบัตร ๒. ใบแสดงวุฒิการศึกษา (Transcript) ๓. หลักฐานแสดงความสามารถ / ผลงาน หรือประสบการณ์ในการทำงาน หรือประกาศนียบัตรการ...

องค์การสะพานปลา
21 ส.ค. 62
5 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม ๓
ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐาน จำนวน ๑ ชุด มาแสดง ดังนี้ ๑. ใบปริญญาบัตร / ใบประกาศนียบัตร ๒. ใบแสดงวุฒิการศึกษา (Transcript) ๓. หลักฐานแสดงความสามารถ / ผลงาน หรือประสบการณ์ในการทำงาน หรือประกาศนียบัตรการ...

องค์การสะพานปลา
21 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔-๖
ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐาน จำนวน ๑ ชุด มาแสดง ดังนี้ ๑.ใบปริญญาบัตร/ใบประกาศนียบัตร ๒.ใบแสดงวุฒิการศึกษา (Transcript) ๓.หลักฐานแสดงความสามารถ/ผลงาน หรือประสบการณ์ในการทำงาน หรือประกาศนียบัตรการเข้ารับ...

องค์การสะพานปลา
21 ส.ค. 62
7 . วิศวกรโยธา ๓
ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐาน จำนวน ๑ ชุด มาแสดง ดังนี้ ๑. ใบปริญญาบัตร / ใบประกาศนียบัตร ๒. ใบแสดงวุฒิการศึกษา (Transcript) ๓. หลักฐานแสดงความสามารถ / ผลงาน หรือประสบการณ์ในการทำงาน หรือประกาศนียบัตรการ...

องค์การสะพานปลา
21 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๓
ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐาน จำนวน ๑ ชุด มาแสดง ดังนี้ ๑.ใบปริญญาบัตร/ใบประกาศนียบัตร ๒.ใบแสดงวุฒิการศึกษา (Transcript) ๓.หลักฐานแสดงความสามารถ/ผลงาน หรือประสบการณ์ในการทำงาน หรือประกาศนียบัตรการเข้ารับ...

องค์การสะพานปลา
21 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓
ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐาน จำนวน ๑ ชุด มาแสดง ดังนี้ ๑.ใบปริญญาบัตร/ใบประกาศนียบัตร ๒.ใบแสดงวุฒิการศึกษา (Transcript) ๓.หลักฐานแสดงความสามารถ/ผลงาน หรือประสบการณ์ในการทำงาน หรือประกาศนียบัตรการเข้ารับ...

องค์การสะพานปลา
21 ส.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ