JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
1.ควบคุมเอกสารในระบบบริหารคุณภาพต่างๆ เช่น ISO22000 , HACCP, GMP, HAL-Q 2.ทำการตรวจติดตามเอกสาร(Audit) และทบทวนเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ รวมทั้งทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมเอกสารในระบบตามระเบียบปฏิบ้ต...

บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย
1.ออกหนังสือภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายพร้อมสรุปและยื่นแบบ ภงด.3 ภงด. 53 ของทุกเดือน 2.ทำรายการจ่ายผ่านระบบ Dynamics Ax 2009 3.กระทบยอดเช็ค On hand กับยอดตัดบัญชีธนาคารในแต่ละวัน 4.ตรวจเอกสารค่าขนส่ง ...

บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ