เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ต่ออายุ
-ติดตามการต่ออายุของลูกค้า -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
21 ก.พ. 61
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด สาขาอยุธยา
1. วางแผนการขาย, งานต่ออายุ และขยายฐานลูกค้า เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2. จัดทำแผนแนวทางในการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ และรักษาลูกค้าเดิม 3. บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจในสิ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
21 ก.พ. 61
3 . เจ้าหน้าที่สินไหมรับสมัครด่วน !
1.ติดตาม และปิดเคลม Follow up OS 2.ตรวจสอบและปิดเคลมทำจ่าย 3.ควบคุม/ดูแล รับเรื่องร้อง 4.ติดตามลูกค้าเข้าซ่อม 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
21 ก.พ. 61
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
1.บันทึกตัดจ่ายค่าสินไหมทดแทน non-motor ประเภทเช็ค 2.บันทึกตัดจ่ายค่าสินไหมทดแทน non-motor ประเภท Media 3.จัดส่งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ให้กับโรงพยาบาลด้วยช่องทางไปรษณีย์ 4.บันทึกข้อมูลจั...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
21 ก.พ. 61
5 . เจ้าหน้าที่ขายประกันภัยทางโทรศัพท์ (Telesales)รับสมัครด่วน !
• แนะนำและเสนอขายผลิตภัณฑ์ประเภทประกันภัยรถยนต์ ตามทีมงานที่สังกัด โดยโทรศัพท์ติดต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดให้ • รายงานข้อมูลการซื้อขายที่เกิดขึ้นให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการสรุปข้อมูลและจ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
21 ก.พ. 61
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดเก็บเบี้ยประกันภัย
1.บริหารจัดการควบคุมกำกับดูแล Aging เบี้ยประกันค้างชำระให้ได้ตามเครดิตเทอม 2.กำกับดูแลให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแผนก เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย 3.ประสานงานการแก้ไข พัฒนาระบบให้...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
21 ก.พ. 61
7 . เจ้าหน้าที่สินไหมทั่วไป (Non-Motor Claim)
1.รับแจ้ง สำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหาย พร้อมทั้งพิจารณาและเจรจาค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจัดทำรายงานสินไหม,เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการอนุมัติค่าสินไหม รวมถึงการชี้แจงกรมฯ ในกรณีเกิดข้อพิพาท 2.ควบคุ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
21 ก.พ. 61
8 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขาพิษณุโลก
•ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามที่ผู้จัดการสาขาฯมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมายภายใต้นโยบายและแผนงานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ •จัดทำแผนปฏิบัติการขาย และดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด เพื่อการขยายฐานลูกค้ารายใหม่...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
21 ก.พ. 61
9 . ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน
1.ประสานงานกับคู่ค้าเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหา และเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์,เอกสาร,โปรแกรม 3.จัดทำรายงานต่างๆ รวมทั้งสรุปเพื่อรายง...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
21 ก.พ. 61
10 . Senior System Engineer
1.บริหาร และ จัดการระบบ System Windows Server 2003/2008/2012 และ UNIX 2.บริหาร และ จัดการระบบ Virtual Server (VMWare) 3.บริหาร และ จัดการ Data Storage 4.วางแผนในการดูแล และ ปรับปรุงระบบ IT Infrastr...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
21 ก.พ. 61
11 . เจ้าหน้าที่การตลาด สาขาชลบุรี
1. วางแผนการขาย, งานต่ออายุ และขยายฐานลูกค้า เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2. จัดทำแผนแนวทางในการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ และรักษาลูกค้าเดิม 3. บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจในสิ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 ก.พ. 61
12 . ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive)รับสมัครด่วน !
1.ขยายและพัฒนาตลาดตัวแทนให้เติบโต 2.ประสานงานติดตามงานให้กับหน่วยงานภายนอกและฝ่ายสนับสนุนภายใน 3.บริหารทีมงานเพื่อรักษางานต่ออายุ และขยายงานใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.ช่วยในการวางแผนการตลาด 5.ทำรายงา...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
21 ก.พ. 61
13 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขาพิษณุโลก
- รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 ก.พ. 61
14 . เจ้าหน้าที่การตลาด สาขาเชียงใหม่ รับสมัครด่วน !
1. วางแผนการขาย, งานต่ออายุ และขยายฐานลูกค้า เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2. จัดทำแผนแนวทางในการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ และรักษาลูกค้าเดิม 3. บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจในสิ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
15 . เจ้าหน้าที่จัดเก็บเบี้ยประกันภัย (Premium Collection Executive)
จัดเก็บเบี้ยประกันภัยโดยการนำส่งเงินเพื่อตัดชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านการตั้งพัก ตรวจสอบรายการรับชำระเบี้ยประกันภัย จากหลายช่องทาง เช่น Pay-in, Book statement, Fax-in/Fax-out บันทึกข้อมูลการตัดบัตร...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
21 ก.พ. 61
16 . เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล (สัญญาจ้าง 6 เดือน)รับสมัครด่วน !
1. บันทึกข้อมูลกรมธรรม์ และสลักหลัง 2. ตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ และสลักหลัง 3. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม รวมถึง การจัดหาเอกสารให้หน่วยงานต่างๆ ตามที่ร้องขอ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ