เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . คนทำสวน
ดูแลความสะอาดพื้นที่ในบริษัท และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 350/วัน
18 ธ.ค. 61
2 . พนักงานเครื่องดื่มรับสมัครด่วน !
1. งานบริการเครื่องดื่ม 2. แคชเชียร์ 3. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 61
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกอบรม
1. ดูแลรับผิดชอบในการบริหารทีมงาน และผลงานของทีมฝึกอบรมและพัฒนา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่หน่วยงานกำหนด 2. สำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม(Training Needs)ของหน่วยงานต่าง ๆ 3...

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ธ.ค. 61
4 . เลขานุการรับสมัครด่วน !
1. ดูแลตารางนัดหมายต่าง ๆ การจัดเตรียมการประชุม จดบันทึกการประชุมให้ผู้บังคับบัญชา 2. จัดเตรียมเอกสารการประชุม สำหรับการประชุม ExCom, Operation Working และประชุมสายธุรกิจ 3. ดูแลรับผิดชอบและควบคุมเอ...

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ธ.ค. 61
5 . พนักงานขนถ่ายสินค้า
สรุปงานโดยย่อ 1. ติดตามสถานะของสินค้า เช่น ใกล้หมดอายุ มีอายุตกค้างนาน ให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา 2. บริหารพื้นที่ใช้สอยในคลังสินค้า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดเก็บ 3. ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข จุดเสี...

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 61
6 . หัวหน้างานแผนกศูนย์กระจายสินค้า
วางแผนกลยุทธ์, งานโครงการ/บริหารแผนปฏิบัติการ(Action Plan) เพื่อนำเสนอผู้บริหารให้ทราบการเปลี่ยนแปลงและช่องทางการแข่งขัน รักษา พัฒนา ต่อยอดงานธุรกิจโลจิสติกส์ที่มีอยู่เดิม ด้านบริการรถขนส่ง, ขนส่งสินค...

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
18 ธ.ค. 61
7 . เจ้าหน้าที่ขายภายในประเทศ(ขาย Modern Trade)
หน้าที่หลักรับผิดชอบเขตขายที่ได้รับมอบหมาย - เสนอขายสินค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย(ขายข้าวถุงมาบุญครอง/ขายน้ำมันรำข้าวมาบุญครอง)

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้ประมาณเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป
18 ธ.ค. 61
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ