เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (ประจำพื้นที่ สมุทรสงคราม)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (ตามโครงสร้างบริษัทและสวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร)
21 พ.ย. 61
2 . บริการงานสถานที่
1.ควบคุมดูแลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่ทำการทั้งสำนักงานใหญ่ สาขาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ด้านความปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้อม ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ตกแต่ง และงานระบบอาคารสำนักงาน ให้รวมถึงก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 พ.ย. 61
3 . ควบคุมคุณภาพและบริการ Telesales (Quality Assurance & Service Telesales Unit)
- ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายให้มีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร - Coaching Feedback เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายมีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้นตามนโยบา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน+โบนัส+ สวัสดิการ
21 พ.ย. 61
4 . บริการลูกค้าเร่งรัด (ลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์)
มีหน้าที่ เป็นศูนย์รวมในการติดต่อของลูกค้าทางโทรศัพท์ในการตอบคำถาม ข้อสงสัย ให้ความรู้ คำแนะนำ การรับเรื่องเลื่อนนัดชำระ การประสานงานภายในฝ่ายเร่งรัดและภายนอกแผนก และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นลูกค้า รวม...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (ตามโครงสร้างบริษัทและสวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร)
21 พ.ย. 61
5 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน Bucket
มีหน้าที่ ดูแลและกำกับการทำงานของทีม OA ,ติดตาม ดูแลประสานงานสำนักงานทนายความ,เจรจาหนี้และประนอมหนี้กับลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ,ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายธนาคาร

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของธนาคาร
21 พ.ย. 61
6 . ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collector) สัญญาจ้าง 3 เดือน
มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานของ (ทางโทรศัพท์) เช่าซื้อรถยนต์ ให้มีมาตรฐานของการทำงาน การให้บริการ ตามนโยบายขององค์กรที่กำหนด รวมทั้งติดตามหนี้ตามเป้าหมายที่กำหนด และกำหนดหลักการ แนวทาง กระบวนการ และบั...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 พ.ย. 61
7 . พัฒนาธุรกิจสาขา (เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร สุพรรณบุรี)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบใ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
21 พ.ย. 61
8 . Telesales ประกันภัยรถยนต์ / สินเชื่อรถยนต์ (มีเงินเดือนประจำ)
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ตามรายชื่อลูกค้าที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด - รับผิดชอบเป้าหมายและทำผลงานขายให้ได้ตามเป้าหมายของแต่ละผลิตภัณฑ์ - ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ปฏิบ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (ตามโครงสร้างบริษัทและสวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร)
21 พ.ย. 61
9 . การตลาดสินเชื่อเพื่อสินค้าคงคลังสำหรับผู้จำหน่ายยานยนต์(floorplan)
- รับผิดชอบงานด้านการตลาดสินเชื่อเพื่อสินค้าคงคลังสำหรับผู้จำหน่ายยานยนต์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยการ เข้าพบกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเสนอสินเชื่อธุรกิจรถยนต์ ได้แก่ สินเชื่อวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) , ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง และมีปรับเงินเดือนประจำปี +โบนัสประจำปี
21 พ.ย. 61
10 . พนักงาน ธุรการ ( Outsource สัญญาจ้าง 1 ปี)
1. ตรวจสอบคัดแยกเอกสาร / จัดเก็บ / บันทึกข้อมูล เอกสารหนังสือให้ความยินยอมฯ ที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.จัดเตรียมชุดเอกสารพร้อมจัดทำ Running No. , Scan ชุดเอกสารก่อนการนำส่ง-รับคืน จากบริษ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 พ.ย. 61
11 . เจ้าหน้าที่ติดตามกรมธรรม์รถยนต์
พนักงานมีหน้าที่ติดตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ลูกค้าเช่าซื้อที่ยังมีภาระผูกพันกับธนาคาร ผ่านช่องทางโทรศัพท์ ตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย รวมถึงการติดตามค่าเบี้ยกรมธรรณ์ ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของธนาคาร
21 พ.ย. 61
12 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (ประจำพื้นที่ ลพบุรี)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามเงื่อนไขของธนาคาร
21 พ.ย. 61
13 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ ( ศูนย์สินเชื่อฯเกษตร-วิภาวดี/สมุทรปราการ/สุขสวัสดิ์) )
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
21 พ.ย. 61
14 . พัฒนาธุรกิจสาขา (เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร หัวหิน)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- •...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 พ.ย. 61
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี
• ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย ความถูกต้องของประเภทค่าใช้จ่าย ความถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิก ความถูกต้องของยอดเงินถูกต้องตามเอกสารและตามอนุมัติ • ตรวจสอบรายการเงินทดรองจ่ายและรายการเคลียร์ทดรองจ่าย ความถ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 พ.ย. 61
16 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ
1.บันทึกข้อมูลประวัติของลูกค้า ในระบบงานสินเชื่อ 2.บันทึกการตั้งวงเงินสินเชื่อ ตามใบอนุมัติสินเชื่อ (CA), ที่อนุมัติเมื่อมีการตั้งวงเงินรายใหม่ 3.บันทึกการเบิกเงินกู้ การตั้งสัญญา (Contract) ที่ต้อง...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 พ.ย. 61
17 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (ประจำพื้นที่ร้อยเอ็ด)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (ตามโครงสร้างบริษัทและสวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร)
21 พ.ย. 61
18 . พัฒนาธุรกิจ สาขาขอนแก่น / อุบลราชธานี / นครราชสีมา (มีเงินเดือน+โบนัส)
- มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในกา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง และมีปรับเงินเดือนประจำปี +โบนัสประจำปี
21 พ.ย. 61
19 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (ประจำพื้นที่ อุบลราชธานี)
• ให้คำปรึกษา และชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขการเช่าซื้อ แก่ลูกค้า ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน • ทำหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบเอกสารและวิเคราะห์สินเชื่อ ผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกัน รวมถึงการตรวจสอบพื้นที่ในบางกรณ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 61
20 . จนท.พัฒนาธุรกิจสาขาเมเจอร์รัชโยธิน เซ็นทรัลลาดพร้าว
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค้าเง...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง และมีโบนัสประจำปี
21 พ.ย. 61
21 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ปราจีนบุรี
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภาพอั...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 61
22 . เทเล-ประกันภัยรถยนต์ (Supervisor)
- ท่านจะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลและควบคุมการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ของเจ้าหน้าที่ Tele sale ด้านประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเป้าหมายที่กำหนด

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง และมีปรับเงินเดือนประจำปี +โบนัสประจำปี
21 พ.ย. 61
23 . พัฒนาธุรกิจ สาขาพระนครศรีอยุธยา (มีเงินเดือน+โบนัส)
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการจ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (ตามโครงสร้างบริษัทและสวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร)
21 พ.ย. 61
24 . พัฒนาธุรกิจสาขา ราชบุรี
ด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า • รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ • รักษาและหาลูกค้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามเงื่อนไขของธนาคาร
21 พ.ย. 61
25 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (ประจำพื้นที่ นครราชสีมา)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (ตามโครงสร้างบริษัทและสวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร)
21 พ.ย. 61
26 . บริการธุรกิจ (Teller) สาขาวงเวียน 22 กรกฎา
รับผิดชอบในการให้บริการงานด้านปฏิบัติการของสาขาในงานด้าน Teller ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของธนาคาร อย่างถูกต้อง และแนะนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางธนาคาร • ดูแลและให้บริการงานดัง ต่อไปนี้ o ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 พ.ย. 61
27 . สนับสนุนพัฒนาระบบงานและนวัตกรรม(Process Development & System Innovation Support)
รับผิดชอบดำเนินการเรื่องการจัดการเอกสารข้อมูลของระบบงานต่างๆและสนับสนุนการปฏิบัติการตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานอื่นให้เสร็จตามแผน ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 พ.ย. 61
28 . Lombard Loan
มีหน้าที่ดูแลการจัดเตรียมเอกสารชุดใบคำขอสินเชื่อ Lombard ให้ บล.ภัทร, ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอสินเชื่อให้ครบถ้วน ก่อนนำส่งหน่วยงานวิเคราะห์สินเชื่อ รวมทั้งตรวจสอบการเบิกกู้, หลักประกันในระบบ/การ Ref...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 พ.ย. 61
29 . ผู้จัดการขายทรัพย์สิน ( NPA )
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการขายทรัพย์สิน(ทรัพย์รอขาย), จัดหาช่องทางการจำหน่ายทรัพย์สิน, ติดตาม Call Center / Website / Digital Map และประสานงานกับส่วนผู้สนใจ นายหน้า ส่วนตั้งราคา และส่วนสนับ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 พ.ย. 61
30 . พิธีการสินเชื่อธุรกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : • ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไขสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติให้เรียบร้อยก่อนการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า • ตรวจสอบ ควบคุมการจัดทำนิติกรรมสัญญา และหลักประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 พ.ย. 61
31 . สนับสนุน ทรัพย์สินรอขาย
- จัดทำข้อมูลภาระจำยอม และการจดภาระจำยอม - ตรวจสภาพทรัพย์สินที่รับโอนและซื้อทอดตลาดทั้งหมด - ดำเนินการแบ่งแยกโฉนด, เปลี่ยน นส.3 เป็นโฉนด - จัดหาและจัดจ้างผู้ทำป้ายโฆษณาพร้อมการติดตั้ง,เสนอราคาป้าย ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 พ.ย. 61
32 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานทะเบียนรถยนต์
หน้าที่ความรับผิดชอบ :  จัดทำรายงานทะเบียน NEW CAR/ USED CAR / REFINANCE ที่ค้างนำส่ง ประจำเดือน เสนอผู้บริหาร  ตรวจสอบ, รายงาน และแจ้งแก้ไข ข้อมูลของค่าภาษีในระบบ เพื่อให้สาขาทำการแก้ไขข้อมูล ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 พ.ย. 61
33 . ปฏิบัติงานทดแทนสาขา (พัฒนาธุรกิจ) โซนเยาวราชและฝั่งธนบุรี
รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ทดแทนงานสาขา กรณีเจ้าหน้าที่ของสาขาลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ลาออก ในตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถให้คำแนะนำและขายผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคาร ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนให้บริ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 พ.ย. 61
34 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ประจำพื้นที่ลำพูน
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภาพอัน...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 พ.ย. 61
35 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ) สาขาลำปาง
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 พ.ย. 61
36 . พัฒนาธุรกิจ (สาขานนทบุรี / ซีคอนบางแค / สุขสวัสดิ์ )
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 พ.ย. 61
37 . รายงานและสารสนเทศปฏิบัติการ
- จัดทำ และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทรัพย์สินรอการขาย รวมถึงรายงานเงินลงทุนของธนาคาร รวมทั้งรายงานสรุปข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อจัดส่งให้ฝ่ายบัญชี และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกธนาคาร - จัดทำ และตรวจ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 พ.ย. 61
38 . ตรวจสอบสินเชื่อ (Checker Out) สมุทรปราการ
- มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการในการตรวจสอบ ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบกิจการ ของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน รวมถึงการให้บริการตรวจสอบ สินเชื่อเคหะ, P-LOAN, SME, เร่งรัด โดยการออกตรวจสอบนอกส...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 พ.ย. 61
39 . ศูนย์บริการลูกค้า -Agent ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
- การตอบคำถาม ข้อสงสัย ให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร ตลอดจนบริหารการบันทึก และประเมินปัญหาของลูกค้าเพื่อจัดทำรายงานในการเสนอข้อชี้แน...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
21 พ.ย. 61
40 . หัวหน้าทีมการตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง (New Troop) ศูนย์สินเชื่อเช่าซื้อ พิษณุโลก
ควบคุม และดูแลการให้บริการของเจ้าหน้าที่การตลาด กำกับดูแลส่วนงานตลาด เสาะแสวงหาตลาด ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบ และรวบรวมนำเสนอข้อมูลทางการตลาดเพื่อบรรลุตามเ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 พ.ย. 61
41 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภาพอัน...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
21 พ.ย. 61
42 . ผู้ช่วย Office Manager (สัญญาจ้าง 1 ปี )
- ประจำเคาร์เตอร์ เพื่อต้อนรับผู้ที่มาติดต่อผู้บริหาร และ พนักงานภายใน - ดูแล เวลานัดหมายของผู้บริหาร และห้องประชุมต่างๆ - จัดส่งเอกสารให้แก่พนักงานภายใน - จัดทำกิจการพนักงานสัมพันธ์ให้แก่พนักงา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000-14,000
21 พ.ย. 61
43 . พัฒนาธุรกิจ สาขาศรีราชา (มีเงินเดือน+โบนัส)
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง และมีปรับเงินเดือนประจำปี +โบนัสประจำปี
21 พ.ย. 61
44 . พัฒนาธุรกิจ สาขาเจริญกรุง /เยาวราช /เซ็นทรัลพระราม 3/วงเวียน22กรกฎา/มหานาค
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการจ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 พ.ย. 61
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ