JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถส่วนกลาง
- ขับและดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางของบริษัท - ซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ภายในสำนักงาน ระบบสาธารณูปโภค - ดูแลงานส่วนกลางของสำนักงาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำ สนญ.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดทำเงินเดือน (Payroll B-Plus)รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบระบบพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กรในแต่ละปี 2. ออกแบบรายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินงานของระบบงาน HRD ที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี และจัดทำรายงานสรุปประจำเดื...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ค่าตำแหน่ง
20 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- จัดทำสื่อออนไลน์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -วางแผน ร่วมกับทีมการตลาด การจัดทำสื่อออนไลน์ จัดทำรายงานรายสัปดาห์ รายเดือน สื่อสารการตลาด -Admin ตอบคำถามให้บริการลูกค้าผ่านสื่อ Social Media ของบริ...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำ สนญ.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาวุโส(Sr. Costing Officer)
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต้นทุนการผลิต เพื่อจัดทำรายงานต้นทุนการผลิตและรายงานประกอบประจำงวด ตรวจนับและจัดทำรายงานการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำงวด และนำเสนอข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา 1.สุ่มตรวจนับสินค้า...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่การเงิน(Finance Officer)
บันทึกรายการโอนเงินจ่ายชำระหนี้ในระบบ Internet Banking ควบคุม ตรวจสอบและบันทึกรายการเบิก-จ่ายเงินสดย่อยประจำสัปดาห์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร 1.จัดทำรายการโอนเงินในระบบ Internet Banking ตามใบสำคั...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
6 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า & สโตร์ (Warehouse & Store Manager)
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน และวัตถุดิบ รวมทั้งบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่คลังสินค้า และ สโตร์ การควบคุมพื้นที่คลังสินค้าให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามการต...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำ จ.จันทบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
20 ส.ค. 62
7 . ผู้จัดการ/รองผู้จัดการวางแผนการผลิต(Manager Planning )รับสมัครด่วน !
วางแผนและควบคุมดูแลการปฎิบัตงานของแผนกวางแผนผลิต ให้เป้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กร ตั้งแต่ การวางแผน การปฎิบัติ การตรวจติดตาม และการทบทวน ลักษณะงาน โดยสั...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำ จ.จันทบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
20 ส.ค. 62
8 . ผจก.แผนกบุคคลและธุรการ
- วางแผนด้านการสรรหา การคัดเลือก การจ้างงาน และกระบวนการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินผลงาน - วางแผนการพัฒนาฝึกอบรมทั้งระยะสั้น และระยะยาว ติดตามผลการดำเนินการฝึกอบรม วิเคราะห์ความต้องการด้านการฝึกอ...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำ สนญ.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
9 . ธุรการสำนักงาน/เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้าทั่วไป(Purchase General Officer)รับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิด : ความรับผิดชอบควบคุมดูแลงานจัดซื้อทั่วไป ขอราคาสินค้า จาก Supplier เพื่อให้เสนอราคา ส่งใบเสนอราคา ใบเปรียบเทียบราคาให้กับหน่วยงานที่ขอราคา เพื่อทำการสรุป ของพิจารณาอนุมัติการขอซื...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำ จ.จันทบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ส.ค. 62
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการควบคุมคุณภาพ (Assistant Quality Control Manager)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ด้านแผนงานบริหาร 1.1 ดูแลระบบ GMP/ISO กำหนดวิธีขั้นตอนในการทำงานและระบบงานต่าง ๆ ขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ระบบคุณภาพตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 ให้เป็นไปตามน...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำ จ.จันทบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
20 ส.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ