JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จนท.สโตร์ (ประจำเชียงราย)รับสมัครด่วน !
ดูแลรับผิดชอบงานสโตร์ จัดทำ Stockรายงานและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ(พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลการจัดซื้อ จัดหา วัสดุบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ และสารเคมีรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย 2.ดูแลการจัดซื้อ,จัดหาสินค้าตามใบขออนุมัติงบประมาณพิเศษ 3.ดูแลติดตามการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามกำหนดต...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
26 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต-Sterile Ceph(ประจำโรงงานพระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลการผลิตยา Sterile Ceph ให้เป็นไปตามแผนและถูกต้องตามระบบ GMP และระบบคุณภาพอื่นๆ 2.วางแผนงานผลิต ให้ทันกับความต้องการของลูกค้า และประสานงานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตเครื่องสำอาง (ประจำเชียงราย)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการผลิต ประมาณการยอดการผลิต วางแผนการใช้อัตรากำลังคน วางแผนการใช้วัตถุดิบ การสั่งซื้อ การใช้เครื่องจักร การบริหารการจัดเก็บสินค้าทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป - ควบคุมดูแลการจัดทำระบบเอกสา...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP,AR(พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
งานบัญชี AR , AP และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ระบบเอกสาร ISO & GMP (พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบเอกสารระบบ ISO 9001:2015 ระบบ ISO 14001:2015 ระบบ Halal ฯลฯ 2.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
7 . ผู้จัดการโรงงาน(ประจำเชียงราย)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมบริหารงานบุคคลากร ให้สอดคล้องกับปริมาณงาน 2.ควบคุมบริหารงานด้านการผลิต ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 3.ควบคุมดูแลงานระบบโรงงานให้เรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4.บริหารงานด้านความปลอดภัยในโรงง...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบ (พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1. รับ - จ่าย วัตถุดิบตามระบบ Fist in - Fist out , ตัด Stock วัตถุดิบ 2. จัดเก็บสินค้าตาม Location ที่กำหนด 3. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดวางวัตถุดิบ 4. ตรวจสอบรับคืนสินค้าจากแผนกชั่งยา 5...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
26 มิ.ย. 62
9 . นักวิทยาศาสตร์ QC / QA (พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1.นำระบบประกันคุณภาพมาปรับใช้ให้สอดคล้องตามมาตราฐาน 2.กำหนดแผนและกำหนดการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกให้เกิดขึ้นตามระยะเวลาทีกำหนดในมาตราฐานวิธีปฏิบัติงาน และข้อกฏหมาย ทั้งนี้ควรมีการติดต...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
จำนวนมาก
26 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงงานพระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และอื่นๆ 2.อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
11 . ช่างฉีดเม็ดพลาสติก (โรงงานเชียงราย)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลเครื่องฉีดเม็ดพลาสติก 2. ดูแลเครื่องจักร 3. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
12 . ผจก.บัญชี-ต้นทุน (พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
- บริหารงานบัญชี-การเงิน ทั้งระบบ - และมีความรู้ในระบบ ERP

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
13 . เภสัชกร R&D(ประจำโรงงานพระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้ายาสำเร็จรูปรับสมัครด่วน !
1. รับบิลจาก เจ้าหน้าที่ Billing เพื่อการตรวจสอบ และลงบันทึก 2. ทำบันทึกการซื้อขายสินค้าเข้าคลัง บริษัท พรอส,โมเดิร์น และบริษัทในเครือในระบบ ERP 3. จัดทำรายงานสินค้าสำเร็จรูปคงคลังประจำสัปดาห์,ประจ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
26 มิ.ย. 62
15 . วิศวกรไฟฟ้า(ประจำโรงงานเชียงราย)รับสมัครด่วน !
- งานซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงและงานบำรุงรักษา(PM) - ดูแลงานด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าทั้งหมดของโรงงาน - ให้การสนับสนุนของโครงการต่างๆ ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย - เสนอแนะปัญหาและข้อ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
16 . จนท.บัญชี-ต้นทุน (พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำบัญชีต้นทุนแยกประเภท 2. คำนวณต้นทุนสินค้า 3. วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและต้นทุนการผลิต 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น.

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้/GL/Billing/ต้นทุน (ประจำรามอินทรา)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสาร รายงาน รับสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 2. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 3. วิเคราะห์รายการพร้อมลงบัญชีได้อย่างถูกต้อง 4. จัดทำรายการแสดงการ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
18 . นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายผลิต (พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตสมุนไพรในหมวดยาแผนโบราณ,อาหารเสริม และเครื่องสำอางค์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่ผู้จัดการฝ่ายผลิตวางไว้ 3. ตรวจสอบบันทึกต่างๆ ของแผนก 4. ควบ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
19 . ช่างเชื่อม (พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1.ช่วยงานแผนกโยธา 2.เชื่อมโละหะ ทาสี 3.ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันในงานโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 4.ปฏิบัติข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานโดยใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเคร...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
20 . Product Managerรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการวางแผนการตลาด - ควบคุมงบประมาณ , Train Product , นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า ร้านขายยา , แพทย์ในโรงพยาบาล - วางแผนสำรวจตลาดสำหรับวางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ