JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ Shipping
-ติดตามเอกสารใบขนสินค้าขาออก Shipping -ดำเนินพิธีการศุลกากรนำเข้า ทาง Air และ ทางเรือ -รวบรวมเอกสารใบขนสินค้าขาออก และติดตามบัตรภาษีจากกรมศุลกากร -ตรวจเอกสาร (Shipping Document) สำหรับผ่านพิธีการ...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าแผนก จัดซื้อ-ธุรการ
รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม และ งานจัดซื้อทั่วไป งานธุรการ และสต๊อกสินค้า ให้เป็นไปตามนโยบาย และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งการพัฒนาโครงการ และระบบงานต่างๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภ...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
3 . Senior Compensation & benefit supervisor (ประจำประเทศ Myanmar)
ดูแลและตรวจสอบงานด้านเวลาและค่าจ้าง งานด้านแรงงานสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและพนักงานพม่า / งานบุคคลทั่วไป / งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ QC (ประจำที่ โรงทอ อ.สามพราน จ.นครปฐม)
- ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป - จัดทำรายงานผลการตรวจ ต่อผู้บังคับบัญชา และให้ข้อมูลแก่หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าแม่บ้าน
ดูแลความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ และดูแลประสานงานกันในแผนกและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
6 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก Lab (ประจำประเทศ Myanmar)
1.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนการทดสอบคุณภาพ (Quality Test) 2.ดำเนินการปรับสภาพชิ้นงานตามที่กำหนด ทั้งก่อนและหลังการทดสอบคุณภาพ 3.ทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบ และตรวจวัดชิ้นงานหลังทดสอบคุณภาพตามเงื่อนไขที่กำ...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
7 . Human Resources Supervisor
• Drive company culture in organization, and also support Compensation Benefits, Payroll, recruitment , training and development and other related matters • Managing employee performance evaluatio...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ QA (ประจำประเทศ Myanmar)
- รับผิดชอบการสุ่มตรวจคุณภาพงานที่เริ่มผลิต - จัดทำใบวัดไซด์สเปค/อินไลน์ - รับผิดชอบการตรวจคุณภาพ - จัดทำใบ Inspection Report - รับผิดชอบการติดป้ายบ่งชี้ความแตกต่างของงานหลังการตรวจสอบคุณภาพ - ร...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
9 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก Costing
-รับผิดชอบในการดูแล การระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (ผ้า, อุปกรณ์, วัตถุดิบอื่นๆ) -รับผิดชอบในการดูแล และตรวจสอบ ราคาต้นทุนการผลิตสินค้า ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
10 . Merchandiser (Garment)
• Coordinate with suppliers and international customer and production team. Develop sample collection • Follow up orders with suppliers, customers, and internal parties to ensure customer satisfactio...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
11 . ช่างซ่อมบำรุง
รับผิดชอบในการดูแลการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภค และเครื่องจักรส่วนกลาง ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลา

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
12 . ช่างจักรอุตสาหกรรม
รับผิดชอบดูแล และปรับตั้งจักรเย็บผ้า อุตสาหกรรมและการซ่อมบำรุงจักร

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ เอกสารระบบคุณภาพ (ISO 9001)
ดูแล ปรับปรุง จัดเก็บระบบเอกสารงาน ISO ทั้งหมด

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ Garment Technician
รับผิดชอบในด้านการตรวจ Size Set งาน Sample ของสินค้า Adidas ทุกรูปแบบ (Style) ให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามมาตรฐานของลูกค้า ทั้งในด้านของคุณภาพของสินค้าและเวลา

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่ IE
- รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบ งานด้านการวางแผนการผลิต กระบวนการผลิตสินค้า ตั้งแต่ การตัด ปัก เย็บ รีด พับ และบรรจุสินค้า ตลอดจนการพัฒนาโครงการ และระบบงานต่าง ๆ

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
17 . โฟร์แมน คุมงานในฝ่ายผลิต
1. คุมงานตัด ให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2. คุมงานเตรียมการผลิต 3. คุมงานปัก / ฮีต / Bonding / Laser 4. คุมงาน Sublimation printing

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่ การเงินในประเทศรับสมัครด่วน !
- งานด้านการเงินและตรวจสอบเอกสารงานด้านการเงินในประเทศ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ QA Final
- ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป - จัดทำรายงานผลการตรวจ ต่อผู้บังคับบัญชา และให้ข้อมูลแก่หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ แพทเทิร์น
ดูแลการเกรดไซส์ Pattern และ การสร้าง Pattern ด้วยโปรแกรม

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ