JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant Internal Audit Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี - ประเมินผลและวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบงานตรวจสอบภายใน - บริหารงาน สรุปผล ติดตาม และจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา - สอบทานการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินประสิ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 พ.ค. 62
2 . พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ (NA/PN)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานบริการ ด้านการพยาบาลประจำตำแหน่งผู้บริหาร - สืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพและโภชนาการให้กับผู้บริหาร - ช่วงเวลาปฏิบัติงาน 18.00 - 06.00 น. (กลางคืน)

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 พ.ค. 62
3 . พนักงานขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
- ขับรถส่วนกลาง ตามการร้องขอจากหน่วยงานต่างๆภายในบริษัทฯ - ดูแลความสะอาดและตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ + ประสบการณ์ + โอที
20 พ.ค. 62
4 . Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและจัดทำบันทึกเจ้าหนี้ - ตรวจสอบใบกำกับภาษี, ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ตรวจสอบและจัดทำใบสำคัญจ่าย ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย - ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีซื้อขาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานระบบคอมพิวเตอร์ประจำฝ่ายบริหาร - ดูแลงานแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ - ดูแลงานโฉนดที่ดิน

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 พ.ค. 62
6 . Senior Internal Audit Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบตรวจสอบ การปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรตามได้รับมอบหมาย - ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ย...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไปรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานธุรการทั่วไปประจำฝ่ายบริหาร - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- จัดการเอกสารงานจัดซื้อต่างๆ - เปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรอง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง - ตรวจสอบความถูกต้องและมาตรฐานของวัสดุ - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์ + โอที
20 พ.ค. 62
9 . Site Engineer (วิศวกรสนาม)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ผู้จัดการงานก่อสร้าง ตรวจสอบและพิจารณา และให้ความช่วยเหลือใน เนื้อหาสาระทางด้านวิศวกรรม - พิจารณาทบทวนวิธีการ รายการการก่อสร้าง และการตรวจตราเฝ้าสังเก...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 พ.ค. 62
10 . Foreman M&E (ผู้ควบคุมงานระบบประกอบอาคาร)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงาน ติดตั้งระบบเครื่องกล ไฟฟ้า ของผู้รับเหมางานระบบให้เป็นไปตามแบบและข้อกำหนด - จัดสรรแรงงานในทีมของตนให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - จัดการการใช้และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้อง - ต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ที่ดินและโครงการรับสมัครด่วน !
- การประเมินที่ดินและโครงการฯ ประจำฝ่ายบริหาร - การทำรังวัดที่ดิน - การทำแผนที่ทางอากาศ - การโอนที่ดิน

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 พ.ค. 62
12 . Senior Draftsman M&E (พนักงานเขียนแบบงานระบบประกอบอาคารอาวุโส)รับสมัครด่วน !
- เตรียมข้อมูลแบบก่อสร้างด้านงานระบบประกอบอาคารล่วงหน้า - จัดทำแบบ Shop Drawing จากแบบคู่สัญญาจนกระทั่งได้รับการอนุมัติให้ใช้ในการก่อสร้างได้จริง - จัดทำแบบ As Build Drawing ทั้งหมดของโครงการ - ทำก...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 พ.ค. 62
13 . Foreman (ผู้ควบคุมงาน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง - ควบคุมขั้นตอนการทำงาน และตรวจสอบคุณภาพของงานที่ทำเสร็จแล้วให้ได้คุณภาพ - ดูแบบ และเข้าใจในแบบที่จะปฏิบัติงาน - ใช้ และดูแลรักษาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานอย่างถูกต้อง ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 พ.ค. 62
14 . Architect (สถาปนิกโครงการ)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการปฏิบัติงาน จัดทำ Shop Drawing และข้อมูลที่ใช้ในการก่อสร้างให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จทันเวลา - เปรียบเทียบคุณสมบัติ และราคาของวัสดุที่ใช้ในโครงการ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และแรงงานด้านสถาปัตยกรรมเ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 พ.ค. 62
15 . M&E Engineer (วิศวกรงานระบบประกอบอาคาร)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร วันต่อวัน และรายงานถึงความก้าวหน้าของงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่อผู้บังคับบัญชา - พิจารณาแผนการก่อสร้างและวิธีการทำงาน - ประสานงานกับวิศวกรรมโครงสร้าง, สถาปัตยก...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 พ.ค. 62
16 . Cost Engineer (วิศวกรต้นทุน)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรมต้นทุนและสัญญาสำนักงานใหญ่ - รายงานผู้จัดการโครงการเกี่ยวกับรายได้ตามสัญญา และค่าใช้จ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ - เบิกเงินงวดงานในแต่ละเดือนและควบคุมงบประมาณของโครงการ ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานรับสมัครด่วน !
- ดูแลประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 พ.ค. 62
18 . Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการงานอาคารสูงทั้งหมด - สังเกตุการณ์กิจวัตรการทำงานด้านความปลอดภัย - ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดถัยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและใช้งานอย่างถูกต้อง - รายงานเกี่ยวกับอุบัต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 พ.ค. 62
19 . Surveyor (ช่างสำรวจ)รับสมัครด่วน !
- สำรวจเส้นทาง/ระดับงานในหน่วยงานและลักษณะพื้นที่โดยรอบก่อนทำสัญญา - คัดลอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากแบบเพื่อเตรียมงาน - กำหนดรังวัดที่แน่นหนา และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง - จัดหาเส้นทางระหว่างชั้น และห...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 พ.ค. 62
20 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- ขับรถประจำผู้บริหาร - ดูแลรักษาความสะอาดรถและตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 พ.ค. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ