JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant Internal Audit Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี - ประเมินผลและวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบงานตรวจสอบภายใน - บริหารงาน สรุปผล ติดตาม และจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา - สอบทานการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินประสิ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 มี.ค. 62
2 . Crane Driver (พนักงานขับเครนเจาะ)รับสมัครด่วน !
- เคลียร์หน้างานให้เครื่องจักรทำงานได้ - ควบคุมดูแลรักษาการใช้เครื่องจักร (เปลี่ยนสลิง, อัดจารบี) และดูแลรักษาเครื่องยนตร์เครนเจาะเพื่อให้พร้อมใช้งาน - ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเบื้องต้นของเครนเจาะ - ง...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 มี.ค. 62
3 . Knowledge Management Engineer (วิศวกรบริหารความรู้องค์กร)
- รวบรวมความรู้หลักที่จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมขององค์กร - เสาะหาความรู้ที่ต้องการเพิ่มเติม ประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานขององค์กร - ปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 มี.ค. 62
4 . ทนายความ
- เข้าเป็นทนายโจทก์หรือทนายจำเลยคดีแพ่ง คดีแรงงาน ที่เกี่ยวกับคดีของบริษัทและบริษัทในเครือ - ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่ง แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท - จัดทำนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ - ตร...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 มี.ค. 62
5 . พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ (NA/PN)
- ดูแลงานบริการ ด้านการพยาบาลประจำตำแหน่งผู้บริหาร - สืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพและโภชนาการให้กับผู้บริหาร - ช่วงเวลาปฏิบัติงาน 18.00 - 06.00 น. (กลางคืน)

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 มี.ค. 62
6 . Estimating Mechanical Engineer (วิศวกรประมาณราคางานระบบ)รับสมัครด่วน !
- ถอดแบบคำนวนปริมาณงาน และเสนอราคางานระบบประกอบอาคาร ได้แก่ งานระบบสุขาภิบาล, ระบบดับเพลิง และระบบปรับอากาศ - ตรวจสอบผลการคำนวณปริมาณงาน - ปรับปรุงปริมาณงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ส่วนจัดจ้าง)รับสมัครด่วน !
- พิมพ์ W/O และใบปะหน้าเสนอลงนาม - จัดทำรายการเปิด P/O, W/O - จัดพิมพ์ Report ประจำสัปดาห์ - จัดทำเอกสารสัญญาฯ - ติดต่อประสานงานทั่วไป - Scan, Filing เอกสาร และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ + ประสบการณ์ + โอที
20 มี.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
- ดูแลงานระบบคอมพิวเตอร์ประจำฝ่ายบริหาร - ดูแลงานแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ - ดูแลงานโฉนดที่ดิน

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 มี.ค. 62
9 . Senior Internal Audit Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบตรวจสอบ การปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรตามได้รับมอบหมาย - ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ย...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 มี.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไปรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานธุรการทั่วไปประจำฝ่ายบริหาร - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 มี.ค. 62
11 . Site Engineer (วิศวกรสนาม)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ผู้จัดการงานก่อสร้าง ตรวจสอบและพิจารณา และให้ความช่วยเหลือใน เนื้อหาสาระทางด้านวิศวกรรม - พิจารณาทบทวนวิธีการ รายการการก่อสร้าง และการตรวจตราเฝ้าสังเก...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 มี.ค. 62
12 . Estimating Engineer (วิศวกรประมาณราคา)รับสมัครด่วน !
- ถอดแบบหาปริมาณ เสนอราคางานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์ + โอที
20 มี.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ที่ดินและโครงการ
- การประเมินที่ดินและโครงการฯ ประจำฝ่ายบริหาร - การทำรังวัดที่ดิน - การทำแผนที่ทางอากาศ - การโอนที่ดิน

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 มี.ค. 62
14 . Foreman (ผู้ควบคุมงาน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง - ควบคุมขั้นตอนการทำงาน และตรวจสอบคุณภาพของงานที่ทำเสร็จแล้วให้ได้คุณภาพ - ดูแบบ และเข้าใจในแบบที่จะปฏิบัติงาน - ใช้ และดูแลรักษาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานอย่างถูกต้อง ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 มี.ค. 62
15 . Architect (สถาปนิกโครงการ)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการปฏิบัติงาน จัดทำ Shop Drawing และข้อมูลที่ใช้ในการก่อสร้างให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จทันเวลา - เปรียบเทียบคุณสมบัติ และราคาของวัสดุที่ใช้ในโครงการ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และแรงงานด้านสถาปัตยกรรมเ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 มี.ค. 62
16 . Cost Engineer (วิศวกรต้นทุน)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรมต้นทุนและสัญญาสำนักงานใหญ่ - รายงานผู้จัดการโครงการเกี่ยวกับรายได้ตามสัญญา และค่าใช้จ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ - เบิกเงินงวดงานในแต่ละเดือนและควบคุมงบประมาณของโครงการ ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 มี.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
- ดูแลประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 มี.ค. 62
18 . Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการงานอาคารสูงทั้งหมด - สังเกตุการณ์กิจวัตรการทำงานด้านความปลอดภัย - ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดถัยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและใช้งานอย่างถูกต้อง - รายงานเกี่ยวกับอุบัต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 มี.ค. 62
19 . Surveyor (ช่างสำรวจ)รับสมัครด่วน !
- สำรวจเส้นทาง/ระดับงานในหน่วยงานและลักษณะพื้นที่โดยรอบก่อนทำสัญญา - คัดลอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากแบบเพื่อเตรียมงาน - กำหนดรังวัดที่แน่นหนา และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง - จัดหาเส้นทางระหว่างชั้น และห...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 มี.ค. 62
20 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถประจำผู้บริหาร - ดูแลรักษาความสะอาดรถและตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 มี.ค. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ